Ett fritidshem i toppklass

Under tre läsår pågår ett utvecklingsprojekt av fritidshemmet på samtliga skolor i Staffanstorp. Projektets syfte är att ytterligare höja kvaliteten och likvärdigheten i Staffanstorps fritidshem.

Fritidshemmets uppgift är att ge alla barn en meningsfull fritid med en god pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan. Undervisningen ska vara utformad så att varje barns erfarenhet, behov och intresse kan tas tillvara. Fritidshemmet spelar även en viktig roll för att förverkliga skolans värdegrund och för att öka elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Kommunfullmäktiges mål för 2015-2018 lyfter fram fritidshemmet som ett viktigt område för att erbjuda barn och elever en bra start i livet.  ”Fritidshemmen ska i samspel med skolan erbjuda eleverna stimulerande undervisning, utveckling och en meningsfull fritid”.

En viktig förutsättning för att nå målet är att undervisningen bedrivs att utbildad personal. Barn- och utbildningsnämnden har därför som målsättning att minst 75% av fritidshemmets personal ska senast 2018 bestå av pedagoger med utbildning och behörighet att undervisa på fritidshemmet.

Under det gångna läsåret har projektgruppen träffats en gång per månad för att kartlägga verksamhetens styrkor och utvecklingsbehov. Skolverkets förslag till revideringar av läroplanen, som sedan trädde i kraft 2015, var ett viktigt arbetsmaterial för gruppen och den projektplan som har arbetats fram de två kommande läsåren.

Projektgruppen består av fritidspedagoger från samtliga kommunala skolor i Staffanstorp. Mellan möten har de informerat sina kolleger samt samlat in synpunkter inför kommande möten.

Projektet bygger på delaktighet från all personal på fritidshemmet. Respektive skola och arbetslag kommer att bedriva förbättringsarbetet utifrån sina förutsättningar och behov. För att sprida erfarenheter och idéer mellan skolorna har det bildats nätverksgrupper med pedagoger från samtliga skolor i kommunen.

Fritidsnätverk

I Staffanstorps kommun hålls nätverksträffar för fritidshemmets pedagoger två gånger per termin. Nätverken består av personal från samtliga grundskolor i kommunen, både kommunala och fristående, och ger möjlighet till diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor. Varje nätverk leds av en samtalsledare från projektgruppen. Under projekttiden utgår nätverken från bestämda diskussionsområden.

Hoppa till navigering