Skriva sig till lärande (STL)

Vad är STL?

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. STL-modellen har utvecklats och beprövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat. En forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant.

Tidiga insatser – mycket att vinna. Resultaten visar att elever som arbetet med metoden når målen i årskurs 3 i matematik och svenska i högre grad än de som arbetet ostrukturerat med teknik eller helt analogt.

I studierna i Sollentuna har man även sett att många av målen för årskurs 3 uppfylls redan i årskurs 1. De lägst presterande eleverna når dessutom högre resultat än vid traditionell läs- och skrivutveckling.

Strukturerad återkoppling på texter. Eleverna utvecklar en förmåga att formativt bedöma och återkoppla till varandra och på så sätt även utveckla sina egna texter. De får kommentarer från både klasskamrater och lärare och i vissa fall även föräldrar, och får på så sätt strukturerad återkoppling på hur de kan utveckla sina texter och resonemang. Effekten av arbetssättet följer med eleverna i deras fortsatta studier.

Likvärdighet – för alla elever. Skriva sig till lärande främjar likvärdigheten mellan pojkar och flickor. I den forskning som gjorts på elever som arbetat enligt metoden såg man att skillnader i pojkars och flickors resultat på de nationella proven i matematik och svenska i årskurs 3 i stort sätt var obefintliga. Då elever använder sig av digitala verktyg för sitt skrivande är metoden inkluderande för elever med funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter. Likvärdigheten omfattar även elever med särskild fallenhet, vilka via de digitala verktygen, återkoppling och publicering har oändliga möjligheter till språkutveckling.

STL i Staffanstorp

Under hösten 2016 bildades ett nätverk bestående av ett tiotal lärare och strategerna på utbildningsförvaltningen för att starta upp ett gemensamt arbete där vi utgår från STL-modellen och Sollentunas erfarenheter. Under läsåret 17/18 går 4 st lärare från Staffanstorp SKL:s utbildning och delar med sig av sina erfarenheter till övriga i nätverket.

Ta reda på mer

Vill du få en fullständig bild av vad STL innebär, forskningsresultat mm rekommenderas SKL:s informationsfilm varmt!

Information om SKL:s utbildningssatsning Skriva sig till lärande

Hoppa till navigering