Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bl.a. ska innehålla hur

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen.

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Hoppa till navigering