Markanvisning

I Staffanstorps nya stadsdel, Sockerstan, erbjuds nu mark för nybyggnation med möjlighet att uppföra byggnader om totalt ca 20 000 kvm BTA. I området finns även tre byggnader av kulturhistoriskt värde som på olika sätt ska bevaras. Detaljplanen ska antas under våren 2020. Välkomna att läsa mer om detta projekt med en spännande historia och en minst lika spännande framtid som ni kan vara med att utforma!

Informationsblad om markanvisningen

Markanvisning Sockerstan etapp 1 2019

Informationsblad om markanvisningen

Inkomna frågor och svar

Handlingar och underlag till markanvisningen

Markanvisningar sammanställning 20191025

Planprogram Sockerstan godkänd av Ks 20150316

KBA sockerbruket Staffanstorp

Gestaltningsprogram Sockerstan

Sockerstan etapp 1 planbeskrivning granskning 20190619

Sockerstan etapp 1 plankarta granskning A2 20190619

Rapport miljö och geoteknik rev 090218 m alla bilagor

Sockerstan Bullerutredning 20180205

Parkeringsstrategi för Sockerstan

Markmiljö huvudstudie Etapp 1 2018-10-18

Acrinova markanvisning – kvarteret väster om Fabriken

Victoria markanvisning – kvarteret norr om Fabriken

Kontakt

Exploateringsingenjör Zandra Jönsson
Planarkitekt Susanna Falck

För mer detaljerad markmiljöundersökning, dwg:er, illustrationsplan, redan godkända markanvisningar i etapp 1 mm. Kontakta oss!

Hoppa till navigering