Sockerstan etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvartersbebyggelse med bostäder kombinerat med ett brett spektrum av användningar. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, skolverksamhet, andra verksamheter, handel samt kultur- och idrott. Bebyggelsens utformning ska hålla hög kvalitet och inneha stor variationsrikedom. Planområdet är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen och angränsar till detaljplanerna Sockerstan Vårdboende och Sockerstan Kontoret.

Med detaljplaner så möjliggör kommunen att olika användningar skall kunna skapas i ett område, detaljplanen styr dock inte detta utan vad som kommer utifrån dessa användningar är sedan upp till de som bygger i området.

Med denna detaljplan fortsätter utvecklingen av Sockerbruksområdet i enlighet med Planprogram för Sockerstan, antaget av kommunstyrelsen 2015-03-16. Den övergripande visionen för Sockerstan är att utveckla ortens gamla sockerbruksområde till en levande och inspirerande stadsdel med unika kvalitéer och egen identitet. En varierad kvalitativ centrummiljö skapas med bostäder, kontor, handel, service, mötesplatser, god kollektivtrafikförsörjning och rekreativa möjligheter. Utformningen av området och bebyggelsen tar avstamp i Sockerstan Gestaltningsprogram, antaget av Kommunstyrelsen 2017-05-29.

Planen var ute på granskning mellan 2019-07-01–2019-08-31.

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande som skickas ut till dem som har haft synpunkter, inför antagandet av detaljplanen.

Gällande planhandlingar finns i vänsterspalten.

Illustrationsplan

Planområde

Sockerstan i Staffanstorp

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Zandra Eklund

Detaljplan: Susanna Falck

 

Hoppa till navigering