Praktisk-estetiska ämnen

Övningsämnen är textilslöjd, trä- och metallslöjd, idrott och hälsa och musik.

I slöjden utvecklas eleverna

I slöjden utvecklas eleverna på flera sätt. Arbetet i slöjden är konkret, man ser direkt resultatet av sina handlingar. Eleverna är i högsta grad delaktiga genom hela processen, från idé och design till värdering av det färdiga arbetet. Detta ger engagemang och gör att lärandet känns meningsfullt. Det finns elever som genom slöjden blir inspirerade till vidare utbildning inom något hantverksyrke. Det är förstås positivt, men det är inte motivet till att ha slöjd i skolan. Oberoende av yrke ställs man dagligen inför frågor som kräver att man är kreativ eller problemlösande—alla behöver en handlingsberedskap i sitt dagliga liv och det kan man utveckla genom arbetet i slöjden. Att utifrån en idé, planera, prova, erfara, lösa, och värdera utvecklar ett eget sätt att lära som är till nytta även utanför slöjdsalen! Dessutom upplever många människor välbefinnande när de arbetar med material eller redskap i ett eget skapande. Det visar inte minst dagens stora intresse för design och gör-det-själv-trenden i bland annat alla TV-program.

Läs mer om varför slöjden är ett så viktigt skolämne i skriften
”Teoretiskt, Praktiskt eller som i slöjden”

Idrott och hälsa

Stanstorpsskolan F-6

Allt vi gör i ämnet har också ett investeringsvärde. Med det menar vi att vi vill utveckla olika förmågor/kompetenser hos eleven som är varaktiga men också utvecklingsbara. I arbetet utgår vi från individens och gruppens behov för att skapa en trygg och välfungerande inlärningsmiljö.

De områden som vi gärna arbetar med för att öka investeringsvärdet är:

  • Demokrati
  • Etisk och moralisk kompetens
  • Rörelseförmågor
  • Musik och rörelse
  • Simning
  • Hantera nödsituationer
  • Hur man förebygger skador
  • Orientering
  • Natur och friluftsliv
  • Hälsa och livsstil

Förutom den ordinarie idrottsundervisningen arbetar vi på Stanstorpsskolan sedan 2015 med det vi kallar ”Hjärngympa”. Det går ut på att två klasser, vid två tillfällen i veckan vardera, börjar skoldagen med 20 minuters pulshöjande idrottsaktivitet.

Hjärngympan började med att våra idrottslärare läste en studie från Danmark (masseeksperimentet 2012) där det visade sig att barn som gick eller cyklade till skolan hade bättre koncentration under hela förmiddagen jämfört med de barn som åkt buss eller bil. Då föddes tanken på att införa någon form av extrarörelse. Krävs det inte mer borde vi i skolan kunna hitta någon form för detta.

Efter att vi startade med “Hjärngympan” har det kommit åtskillig forskning om vikten av att röra sig, inte bara för välbefinnandets skull, det har man vetat länge, utan också för många andra skolrelaterade förmågor. Det är nämligen så att ökad rörelse befrämjar inlärningsförmågan, koncentrationsförmågan, förmågan att hantera stress etc.

Anders Hansen har skrivit en bok som sammanfattar det på ett bra sätt. Boken ”Hjärnstark”

 

MusikMusiksal Foto
Stanstorpsskolan F-6

Musiken runt omkring oss har flera olika funktioner. Den är ett språk som förenar och påverkar. Den är gemenskap och glädje. Den är också en uttrycksform som vi kan använda oss av då vi vill förmedla tankar och känslor. I musikämnet vill vi först och främst skapa ett tillåtande klimat och arbeta för att öppna barnens sinnen. Genom att vara öppna och våga, får barnen större möjligheter till musikaliska upplevelser som i sin tur utvecklar och förstärker den egna identiteten.

Hur arbetar vi för detta ?  

Vår musikundervisning är mycket varierande. Vi lyssnar, sjunger, spelar, rör på oss, dramatiserar och samtalar.

När vi musicerar tillsammans ges alla barn möjlighet att utifrån sin egen förmåga prova på olika instrument. Eftersom vi vill förmedla vår svenska sångskatt vidare till barnen är låtarna vi använder oss av noga utvalda. Barnen är dock alltid välkomna med egna önskemål och idéer. De ges också möjlighet att få presentera sin egen favoritmusik.

Musikens byggstenar

Musikens grundläggande byggstenar såsom puls, rytm och melodi är naturliga och ständigt återkommande inslag i musikundervisningen.

Barnens otroliga fantasi utvecklas då vi aktivt lyssnar på och dramatiserar till olika musikstycken.

Läs om övriga musikarrangemang på vår skola

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoppa till navigering