Specialundervisning

I skollagen 3 kap 3§ står att:

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

I läroplanen Lgr 11 står att:

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för undervisningen.”

I första hand görs olika typer av anpassningar inom klassens ram för eleven. Eleven kan t.ex. använda dator med talsyntes som skrivhjälp och ha möjlighet att lyssna på texter. Vid behov kan extra stöd ges individuellt eller i liten grupp.

Specialpedagogerna på Stanstorpsskolans erbjuder eleverna möjlighet till Personlig Träningstid, PT-tid. Det innebär att eleven kan få intensivträning enskilt eller i liten grupp om två elever med specialpedagog. Träningen ligger utanför ordinarie skoltid, oftast på morgonen innan skolan börjar, vid 2- 4 tillfällen per vecka och 20- 30 min per gång i fem veckor. Oftast är det för att träna extra på något moment som är svårt för eleven till exempel i matematik, svenska eller engelska. Vem som erbjuds träningen bestäms i samråd mellan elevens lärare, specialpedagog och förälder. När PT-tiden är slut utvärderar pedagog, elev och föräldrar träningen.

Skolans elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och skolans specialpedagoger.

EHT träffas en gång per vecka och varannan vecka deltar psykolog från resurscentrum.

Vi har också undervisning i Svenska som Andraspråk (SvA) för elever som har ett annat modersmål än svenska och behöver stöd i det svenska språket. Det finns också möjlighet till studiestöd på modersmålet för dessa elever

Följande specialpedagoger arbetar på Stanstorpsskolan:

Agneta Franzén, Anna Ternby och Marie Andersson Tannergård

 

 

 

Hoppa till navigering