Uppåkraskolan - för en bra start i livet!

Uppåkrskolan Foto: DCIM/100MEDIA/DJI_0369.JPG

Uppåkraskolan är en skola med målet att ge varje elev en trygg, positiv och utvecklande skolgång. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver. Varje elev ska växa utifrån sina egna förutsättningar och rustas för ett livslångt lärande. I våra verksamheter i förskoleklass, skola och fritidshem ska vi ge varje elev den bästa starten i livet. De värdeord vi arbetar utifrån är trygghet, tillit, delaktighet, ansvar och kunskap. 

Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup startade hösten 2016 och är en modern F-6 skola med inbjudande lokaler. Skolan är utformad med syfte att ge både elever och personal en bra arbetsmiljö. Medvetna val har gjorts i allt från ljuddämpande materialval, färgval, och planlösning. Det är en tilltalande miljö med flera specialutformade lokaler såsom slöjdsalar, musiksal, bildsal, hemkunskapssal och NO-sal. Skolan har ett välfungerande skolbibliotek som erbjuder läsfrämjande aktiviteter varje vecka.

Utöver detta inrymmer skolbyggnaden en väl tilltagen idrottshall som används både under skoltid och av lokala idrottsföreningar under kvällar och helger. Uppåkraskolan gränsar direkt till Uppåkravallen och Hjärups park, vilka är en tillgång i våra utomhusbaserade aktiviteter.

De olika arbetslagen arbetar med inspiration från flera pedagogiska inriktningar till exempel montessoripedagogik och kooperativt lärande. Vi erbjuder god tillgång av digitala enheter och tror på en pedagogik som omfattar både digitala och analoga arbetssätt.

Vi har ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator och specialpedagoger samt ett trygghetsteam som arbetar för alla elevers rätt att känna glädje och trygghet under skoldagen.

Hjärup är en by som växer starkt med framför allt många inflyttade barnfamiljer. Uppåkraskolan kommer fullt utbyggd vara en skola för 525 elever på en inomhusyta på 8 700 kvm.

Välkommen till oss!

Uppåkraskolans skolgård Foto: DCIM/100MEDIA/DJI_0375.JPG

Hoppa till navigering