Läroplaner och riktlinjer för förskolan

Pussel. Foto: Maria Ohlsson

Förskolan styrs av en läroplan, Lpfö 18, fastställd av regering och riksdag.  I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Rektor ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen. Förskolan och kommunen kan också ha egna mål för verksamheten. Alla kommunala förskolor ska följa läroplanen. Den används också för att bedöma om en enskild förskola ska få starta och är vägledande för familjedaghemmen. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Synpunkts- och Klagomålshantering inom förskola och skola

Om du inte är nöjd med förskolans eller grundskolans verksamhet, ska du i första hand prata med personal eller rektor. Om du har ditt barn i en skola, förskola eller fritidshem i egen regi (fristående) ska du vända dig till den skolans ledning eller styrelse.

Vill du framföra synpunkter/ klagomål om den utbildning som sker i en kommunal skola kan du via kommunens klagomålssystem MMP. Du hittar detta system genom att klicka här.

I din kontakt med kommunen anger du vad klagomålet handlar om samt hur du önskar bli kontaktad.

Hantering av synpunkter/ klagomål inom Staffanstops kommun hanteras via MMP, där ärendet efter ankomstregistrering skickas ut till handläggande avdelning. Vet du vem som har ansvar för det område som synpunkten/ klagomålet gäller kan du givetvis skicka e-post direkt till den personen.

Oavsett hur du väljer att framföra ditt klagomål kommer det att sparas i kommunens datorsystem för inkomna handlingar. Ansvarig person får sedan ärendet till sig och påbörjar arbetet med ärendet. Det är också denna person som kommer att ta kontakt och föra dialogen med dig som lämnat in synpunkten/ klagomålet.

Du kan också vända dig till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om du tycker att skolan eller förskolan har gjort fel. Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller och du kan få mer information på www.skolinspektionen.se

Hoppa till navigering