Taxor & avgifter

Barn nummer ett är alltid det yngsta inom barnomsorgen. Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 47 490 kr eller mer. Foto: Pixabay

Maxtaxa 2021

Inkomst registreras via e-tjänsten ”Mina sidor”, där du loggar in med Bank-ID. Tänk på att även en registrera ändrade inkomstförhållanden, till exempel vid byte av arbete eller föräldraledighet.

Förskola

Barn nummer: 1 2 3 4
Att betala av bruttolönen 3% 2% 1% 0
Maxtaxa 1 510 kr 1007 kr 503 kr 0

Barn nummer ett är alltid det yngsta inom barnomsorgen. Maxtaxa börjar gälla när hushållet har en bruttoinkomst på 50 340 kr eller mer per månad.

Nytt belopp för maxtaxan den 1 januari 2021 är 50 340 kr/mån eller mer.

Allmän förskola

Från och med den 1 september det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola är kostnadsfri och motsvarar 525 timmar/år. Året följer skolans läsår. För de barn som har behov av barnomsorg utöver dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag på 35,5%.

Reduceringen gäller inte under juni, juli och augusti månad, samt perioden 16 december till och med den 15 januari. Under dessa perioder debiteras full maxtaxa.

Uppsägning av förskola
Uppsägning av ditt barns placering på förskola sker via mina sidor . Uppsägningstiden är två månader och avrundas alltid till närmaste 15:e eller siste i månaden. Avgift utgår under uppsägningstiden.

Fritidshem

Barn nummer: 1 2 3 4
Att betala av bruttolönen 2% 1% 1% 0
Maxtaxa 1007 kr 503 kr 503 kr 0

Nytt belopp för maxtaxan den 1 januari 2021 är 50 340 kr/mån eller mer.

Uppsägning
Uppsägning av ditt barns placering på fritidshem sker via mina sidor . Uppsägningstiden är två månader och avrundas alltid till närmaste 15:e eller siste i månaden. Avgift utgår under uppsägningstiden.

Avgiftsgrundande inkomst:

Till avgiftsgrundande inkomst hör följande ersättningar och bidrag baserat per månad:

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning, föräldrapenning, sjukbidrag
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn (arvodedelen)
 • Familjebidrag
 • Arbetslöshetsersättning

Till avgiftsgrundande inkomst hör inte följande ersättningar:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Social bidrag/Försörjningsstöd
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag
 • Studiemedel (låne/bidragsdelen)

Skolmåltider för gymnasieelever

Terminsavgift 800 kr

Hoppa till navigering