Särskola

Barnhänder. Foto: jarmoluk via Pixabay

Vid behov av transport med taxi inför läsåret 2021-2022, vänligen fyll i denna blankett och skicka till utbildning@staffanstorp.se eller Utbildningskontoret, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

VEM ÄR GRUNDSÄRSKOLAN TILL FÖR?

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsnämnden beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen grundsärskola.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.

MOTTAGANDE I GRUNDSÄRSKOLAN

Frågan om en elev kan bli mottagen i grundsärskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.

Utbildningsförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

Skolverket ”Grundsärskolan är till för ditt barn”

Staffanstorps rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Grundsärskola ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskola) finns i Lunds kommun där flera av kommunens grundskolor har grundsärskoleklasser vilka är en del av respektive grundskola. Några mindre skolor har enbart grundsärskoleundervisning.

Det finns även elever mottagna i grundsärskolan som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Staffanstorps kommun.

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått grundsärskolan. Flera program finns på gymnasieskolan Vipan i Lund. Det finns även möjlighet att välja gymnasiesärskolor på andra orter.

 

SKOLSKJUTS

För elever som inte kan åka med allmänna kommunikationer svarar kommunen för transport med taxi till och från skolan under skoldagar. Ni kan läsa om riktlinjer och information om kostnadsfri skolskjuts för elever här: Skolskjutspolicy Staffanstorp.

För mer information kontakta: Centrala barn- och elevhälsan, Resurscentrum, samordnare grund- och gymnasiesärskola tel 046-251151.

Vid behov av transport med taxi, vänligen fyll i denna Skoltaxi och skicka till utbildning@staffanstorp.se eller Utbildningskontoret, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

 

 

Hoppa till navigering