Utredning enligt socialtjänstlagen

Måsar Foto:Flickr.com Hiyashi Haka

Att utreda enligt Socialtjänstlagen (SoL) innebär att samla information för att få fram ett beslutsunderlag som gör det möjligt att bevilja eller avslå en ansökan eller besluta om andra åtgärder.

När en person ansöker om stöd, vård eller behandling ska socialtjänsten inleda en utredning utan dröjsmål. Detta gäller också när någon anmäler missförhållanden. Utredningen ska genomföras skyndsamt och socialtjänsten måste fatta beslut inom rimlig tid. En utredning får inte göras mot en myndig persons vilja, när det gäller den enskildes förhållande. Undantag är när barn far illa, där man ibland måste utreda ett barns förhållanden mot vårdnadshavarens vilja, till exempel kan ett drogmissbruk hos en vuxen person göra att en utredning inleds mot personens vilja om det finns fara för den enskildes liv.

Kommunicering

Kommunicering innebär att innan ett ärende avgörs, ska du få möjlighet att yttra dig över det som andra personer har tillfört utredningen. Då får du också ta del av utredningen och kan att yttra dig om denna.

Registrering

När du ansöker om socialtjänst eller om det kommer in en anmälan, blir du registrerad i socialnämndens personregister. Det betyder att en akt läggs upp och att handläggaren i journalanteckningar beskriver vad som görs i ett ärende och vilka beslut som fattas.

Förutom ansvarig personal är det bara den person det berör som har rätt att ta del av innehållet i akten. För alla andra gäller sekretess.

Akten förvaras i socialnämndens socialregister i fem år efter sista anteckningen innan den förstörs. Undantag gäller för akter som innehåller uppgifter om faderskap, adoption och familjehemsplaceringar som bevaras för att barn ska ha möjlighet att söka sitt ursprung. Vissa akter sparas också under längre tid för framtida forskningsändamål.

Tystnadsplikt/sekretess

De som är anställda av socialtjänsten omfattas av tystnadsplikt. Det är en självklar regel för alla anställda att den som behöver social service, vård och hjälp ska vara trygg och säker på att inga känsliga uppgifter berättas för utomstående. Samma självklara grundregler gäller handlingar som rör enskilda personer eller grupper av personer. Uppgifter från dessa får inte heller berättas för utomstående. I detta sammanhang är utomstående självklart den anställdes egen familj och goda vänner, men också arbetskamrater som inte har med saken att göra.

Offentlighets- och sekretesslagen begränsar dessutom handläggarens möjlighet att hämta information från någon annan om inte den det berör samtycker till detta.

Överklagan

Socialnämndens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit inom tre veckor (21 dagar), från den dag du fick del av beslutet och vara adresserat till Staffanstorps kommun, Socialnämnden, 245 80 Staffanstorp. Det är viktigt att överklagan kommer in i tid annars kommer den inte att behandlas. Överklagan måste innehålla följande uppgifter:

 • Ert namn, personnummer, telefonnummer och adress samt vara undertecknad.
 • Vilket beslut som överklagas (uppge till exempel beslutsdatum).
 • Vilken ändring ni vill ha.
 • Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på.
 • Bifoga eventuella handlingar som ni anser stödjer er uppfattning.

Har ert överklagande kommit in i rätt tid skickas handlingarna att vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Om ni behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur ni överklagar kan ni kontakta den handläggare som meddelat beslutet.

Om något är oklart, kan du vända dig till socialnämnden via kommunens växel 046-25 11 00.

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)  granskar socialnämnderna

IVO har tillsyn över socialnämndernas verksamhet. Du kan vända dig till IVO:s regionkontor om du är missnöjd med handläggningen. Telefonnumret dit är 075-247 30 00.

Delgivning

Delgivning innebär att myndighet som fattat beslut är skyldig att lämna beslutet till den det berör enligt de regler som beskrivs i delgivningslagen. Det kan till exempel gälla ett beslut som socialnämnden har fattat. Beslutet skall skickas med mottagningsbevis. Personen bekräftar skriftligen att han/hon tagit del av beslutet. Överklagningstiden räknas från och med den datum personen tagit del av beslutet.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Utredning enligt socialtjänstlagen

 1. Hur går utredningar till, enligt vad jag ser, är det ställningstagande, inte utredningar som görs.
  Ställningstagande är inte utredning. Rättssäkerheten är lika med noll.. Informationsinsamling saknas. Analysfasen saknas.
  Riskbedömningar saknas. Konsekvens analys saknas. Förlitliga utrednings metoder används inte, i stället använder socinomutredarna egna godtycke.
  Det blir i stället en destruktiv utrednings metod som används, där en förälder viktimiseras, brottsligörs och sekundärt med då igenom insatser som sätts godtyckligt.
  Att frigöra människors resurser är mycket viktigt, förenklat så ska socialtjänsten försöka hjälpa föräldrar lösa problem om dessa finns, sedan vid behov utreda resurser i nätverket runt föräldrar och finns en resurs sammanställning, även det nonchaleras.

  1. Hej Stefan!
   Tack för ditt inlägg. Jag vidarebefordrar din fråga till berörd chef som återkommer med svar.
   Vänligen Susanne Persson
   Administratör Socialförvaltningen


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »