Arkeologisk förundersökning på Vikhem

Ett av fynden, ett guldförgyllt dräktspänne föreställande en korp. Foto: CMB Uppdragsarkeologi

Under hösten 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning av delar av den fornlämning som finns på Vikhemsområdet. Delar av fornlämningen har förundersökts under hösten 2011. Denna nu genomförda förundersökningen påvisar att bebyggelse etablerades här redan under yngre romersk järnålder, år 200-400.

En bybildning anlades här under folkvandringstid, år 400-550, med kulmen under vendeltid, år 550-750. Boplatsen togs ur bruk under vikingatiden, år 750-1050. Boplatsen har troligtvis stått i nära relation till centralplatsen i Uppåkra. De fynd som gjordes under förundersökningen visar på ett mycket högt välstånd och en klar koppling till Uppåkraboplatsen. De funna huskonstruktionerna tyder också på en högreståndsbosättning.

Vill du veta mer om den arkeologiska förundersökningen kan du läsa vidare här