Nu fortsätter vi bygga ut Vikhem!

Vikhem februari 2019 Foto & licens: Avitech 0705-354686

Nu påbörjas utbyggnaden av nästa etapp av Vikhem i Staffanstorp. Vi påbörjar utbyggnaden med att bygga ut allmänplats. Barslund Sverige AB kommer att vara entreprenör och Staffanstorps kommun är beställare.

Området kommer att anläggas i delar, men det kommer att ske arbeten på flera platser inom området samtidigt. Det kommer att läggas nya ledningar för vatten, avlopp, gas, fiber och el, byggator anläggs (gator med grov asfalt), park, gång- och cykelvägar och bullerskydd längs väg 11 kommer också att byggas. Vi har byggstartat nu i juni. Byggator och fördröjningsdammar för dagvatten beräknas vara klart våren 2018. Parken i norr, med ett utegym kommer att vara klart samtidigt som byggatorna, men eventuellt dröjer trädplanteringen till hösten 2018. Vendelparken med en större lekplats beräknas att vara klar i december 2018.

Barslund kommer att ha sina byggbodar i den södra delen av området och byggtrafiken är tänkt att i huvudsak ske via den östra infarten till Vikhem, vid Staffansvallen .

När vi är klara med kommunens delar, våren 2018, tillträder exploatörerna sina tomter och kan då påbörja byggnationen av husen. När exploatörerna färdigställt husen kommer Barslund tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt. Om ni är intresserade av att se vilka byggbolag som ska bygga husen, läs mer här>>

Dock påbörjas byggnation inom ett kvarter tidigare, Hemsö börjar bygga ett vårdboende redan under hösten 2017.

Vi hoppas att arbetena kommer att gå så smidigt som det är möjligt med såhär omfattande anläggningsarbeten och att de boende och besökare i området påverkas så lite som det är möjligt.

 denna webbplats kan du följa utbyggnaden via de flygfoton som vi lägger upp regelbundet.

Har ni frågor vänligen kontakta Staffanstorps kommun tel: 046-25 11 00.