Färdigställande av Vikhem III + IV

Gator och allmän plats inom områdena Vikhem III + IV börjar nu färdigställas med start kring midsommar. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet. Karta över arbetsområdet hittar du här

Gatorna kommer att beläggas med asfalt till fastighetsgräns. Det innebär att färdiga körbanor kommer att få andra höjder än de tillfälliga byggatorna som finns idag. De färdiga höjderna följer planerade ritningar för att säkerställa att avrinning av dagvatten till brunnar fungerar i området. Höjderna på färdiga gator följer de handlingar som samtliga exploatörer fått som underlag för höjdsättning och byggnation av kvartersmark.

Utöver gator anläggs samtidigt även trottoarer, gång- och cykelvägar, gatuparkeringar, trädplanteringar och torgytor. Korsningar och passager kommer att trafiksäkras enligt framtagen Trafikutredning för området.

Efterhand som gatorna är färdigbyggda kommer tillfälliga hinder att sättas upp för att förhindra tung byggtrafik att gena genom området.

Arbetet kan innebära att framkomligheten i området påverkas. Vi hoppas på förståelse för detta.

Vikhem Foto: Susanna Söderberg

Fastighetsägare och boende uppmanas att se över att anläggningar, planteringar med mera håller sig inom fastighetsgräns för att möjliggöra för kommunens entreprenör att färdigställa gatumarken. Häckar ska planteras så att de ryms och kan skötas inom den egna fastigheten. Byggmaterial och liknande ska förvaras på egen tomt. Privata anläggningar som gjort anspråk på kommunens mark kommer att rivas i samband med färdigställande av gatumarken.

Mer att läsa:

Detaljplan för Vikhem III https://staffanstorp.se/vikhem/vikhem-iii/
Detaljplan för Vikhem IV https://staffanstorp.se/vikhem/vikhem-iv/

Arbetet genomförs tillsammans med kommunens entreprenör Barslund AB

Vid frågor kontakta kommunen via e-post.