Pågående arbeten och parkering inom Vikhem III

Skiss över Västra torget i Vikhem III

Färdigställande av området Vikhem III pågår för fullt med bland annat asfaltering, trädplantering och anläggande av torgytor. Under arbetet stängs en del gator av för att arbetet ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt. Information sätts upp vid berörda gator och delas ut i brevlådor till närmst berörda fastighetsägare inför avstängningar.

De två torgen i området kommer att anläggas med marktegel och förses med planteringar och sittplatser. På det västra torget kommer det att skapas möjligheter för uteservering.

För närvarande utförs arbeten på Pressgränd, Tröskgränd, Slåttergränd och Höstbruksvägen som stängs av i etapper om 2 veckor. Näst på tur står Vikhems bygata och torgen utmed gatan. Arbetet utförs i etapper för att minimera störningar för de boende och göra det möjligt att fortfarande parkera i närområdet. Generellt gäller 24 timmars parkering i området, enligt gällande parkeringsregler.

Utmed Vikhems bygata kommer det att anläggas trottoar och gång och cykelväg, trädplantering och parkeringsfickor. Även Höstbruksvägen får gång- och cykelväg. Nedan skiss visar hur parkeringen i området är tänkt att regleras framöver. Behovet av parkering för boende är fastighetsägarens ansvar att lösa inom fastigheten.

Parkeringsfickor utmed Vikhems bygata, blåmarkerad i kartan, kommer delvis att bli korttidsparkering för besökare och kunder till verksamheter i området. Utmed övriga gator gäller 24-timmarsparkering utifrån gällande parkeringsregler, såvida inget annat skyltas. Läs mer om parkering i Transportstyrelsens folder Stanna och parkera 

Vid frågor om pågående arbete med gator och torg i området, kontakta kommunens entreprenör Barslund Sverige AB

Vid övergripande frågor kontakta Staffanstorps kommun via mail till Tekniska enheten.