Gator och torg inom detaljplan Vikhem III är färdiga

Torgen och gatorna inom Vikhem III är nu klara. De två torgen ska bli en mötesplatser och skapa variation i gaturummet. Där finns sittplatser, markbeläggning med tegel och planteringar med såväl perenner som träd.

Vid det västra torget finns verksamheter i form av jourbutik, frisör och pizzeria med möjlighet till uteservering på torget. Utmed huvudgatorna Vikhemsvägen och Vikhems bygata har planterats trädalléer och även i Vårbruksvägen har träd planterats för att ge grönt inslag i gaturummet.

Västra torget Foto: Kerstin Jensen

I Vikhemsområdet har det hittills byggt nästan sjuhundra bostäder av ett tjugotal olika byggherrar i olika boendeform som hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. När hela Vikhemsområdet är utbyggt kommer det att bli cirka niohundra bostäder. Utöver bostäder så finns det ett vårdboende, olika verksamheter och det pågår byggnation av en förskola och skola med tillhörande idrottshall med gym och padelhall.

Sedan tidigare är parkerna färdiga inom Vikhemsområdet och växtligheten börjar växa till sig. Pakerna ger goda rekreationsmöjligheter i området och ett utegym samt två större lekplatser, Vikhemslekan och Vendellekan som är till för både de som bor i området och besökare.

Lekplats Vikhem Foto: Kerstin Jensen

I området har cirka tusen träd planterats samt buskar, perenner och lökväxter för att skapa variation med olika gröna inslag, för olika biotoper och biologisk mångfald samt årstidsvariation. Träden som är planterade i området finns sammanställda i Träd inom Vikhem. I Vendelparken och i Vattenparken i norr är det dagvattenfördröjning i form av dammar med och utan vattenspegel, i dessa dammar finns ett djurliv med änder och ätlig groda (Pelophylax esculentu) har etablerat sig i flera av dammarna.

Damm i Vikhem Foto: Kerstin Jensen

Inom kort kommer den sisat etappen allmän plats inom området, Vikhem V, att påbörjas byggas och där blir det gator samt en park i dess östra del.