Gator och torg inom detaljplan Vikhem III är färdiga

Torgen och gatorna inom Vikhem III är nu klara. De två torgen ska bli en mötesplatser och skapa variation i gaturummet. Där finns sittplatser, markbeläggning med tegel och planteringar med såväl perenner som träd.

Läs mer

Pågående arbeten och parkering inom Vikhem III

Färdigställande av området Vikhem III pågår för fullt med bland annat asfaltering, trädplantering och anläggande av torgytor. Under arbetet stängs en del gator av för att arbetet ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt. Information sätts upp vid berörda gator och delas ut i brevlådor till närmst berörda fastighetsägare inför avstängningar.

Läs mer

Färdigställande av Vikhem III + IV

Gator och allmän plats inom områdena Vikhem III + IV börjar nu färdigställas med start kring midsommar. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet. Karta över arbetsområdet hittar du här

Läs mer