Vikhem etapp II Tappersborg

Inom området ska ca 80 bostäder uppföras i form av grupphus och friliggande hus. I de norra och västra delarna byggs ett parkområde med lekplats, cykelvägar och fördröjningsyta för dagvatten.

Områdets utgörs av ca 7,5 ha mark som Staffanstorps kommun har sålt till Eksjöhus, Älvsbyhus (Tommy Nilsson Holding AB), Optimala Hem (Vikhem Exploatering AB)  och Vikhem Fastighets AB.

Utbyggnad och tidplan

Staffanstorps kommun har byggt ut allmän plats och VA inom området. I första skedet har byggator, gång- och cykelvägar, lekplats, park, ledningar och bullerskydd anlagts. Detta arbete var klart under 2016.

Under våren 2016 tillträdde byggbolagen sina kvarter och började då bygga husen. Under 2018 beräknas alla hus vara färdigställda och inflyttade.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2018.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft vintern 2012.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering