Vikhem etapp III

Inom området ska ca 350 bostäder uppföras i form av grupphus, friliggande hus och lägenheter. I flerbostadhusen längs Vikhems bygata finns möjligheter för mindre verksamheter att etablera sig. I de norra delarna av området byggs ett parkområde med motionsstråk, cykelvägar och dammar. I de östra delarna av området (Vikhem IV) byggs ytterligare en park, Vendelparken, med bland annat lekplats och pulkabacke.

Områdets utgörs av ca 32 ha mark. Huvuddelen av marken ägs av Staffanstorps kommun. Delar har sålts till Haaks StenhusVeidekke, Optimala Hem (Vikhem Exploatering AB) , Arenaprojekt, Anebyhus/Ekeforshus och Ikano Bostad. Inom Vikhem III säljer kommunen även fribyggartomter.

För att se vilka exploatörer som ska bygga på Vikhem III, etapp B, klicka här.

Utbyggnad och tidplan

Utbyggnaden av området har delats upp i två etapper. I den första etappen, etapp A, har allmän plats färdigställts under 2015 och byggherrarna är i full gång med att bygga hus.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2020.

Utbyggnaden av den andra etappen (etapp B) av Vikhem III genomförs i utbyggnaden av Vikhem IV.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft våren 2012.

Delar av detaljplanen har arbetas om med anledning av att Vikhems bygatas sträckning behövt ändras och fornlämningen i Vendelparken grävts ut. Dessa delar ingår nu i Vikhem etapp IV.

Kontaktperson på kommunen

Exploatering och genomförande: Karolina Gnosspelius

Detaljplan: Karolina Gnosspelius

Hoppa till navigering