Vikhem IV

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet.

Detaljplanen omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

I planområdet ingår dels sedan tidigare inte planlagda delar av Vikhem, dels den östra delen av Vikhem III.

Områdets utgörs av ca 14 ha mark. All mark ägs av Staffanstorps kommun. Delar har nu sålts till VeidekkeLB Hus senior, Mariastaden, Hemsö vårdboende, BoKlok, DarlinBovieran, Svartesjö, GBJ Bostadsutveckling, Trivselhus och Wästbygg. Inom Vikhem IV säljer kommunen även fribyggartomter.

Utbyggnad och tidplan

Staffanstorps kommun bygger ut allmän plats och VA inom området. I första skedet anläggs byggator, gång- och cykelvägar, lekplats, park, ledningar och bullerskydd. Detta arbete pågår under 2017-2018.

Under sommaren 2018 tillträder byggbolagen sina kvarter och börjar då bygga hus. Under 2021 beräknas alla hus vara färdigställda och inflyttade.

När byggbolagen färdigställt husen kommer kommunens entreprenör tillbaka och lägger på ett sista lager asfalt, planterar gatuträd och färdigställer gatorna. Detta är planerat att ske under 2021.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för området vann laga kraft vintern 2016.

Exploatering och genomförande: Thomas Lexén

Detaljplan: Sofia Tjernström

Hoppa till navigering