Vikhem V

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrottshall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur.

Detaljplanen antogs 2019-06-19 och vann laga kraft 2020-09-24.

Antagandehandlingar:

Vikhem V plankarta laga kraft 2020-09-24

Vikhem V Granskningsutlåtande laga kraft 2020-09-24

Vikhem V planbeskrivning 2020-09-24

Vikhem V illustrationsplan 2020-09-24

 

Hoppa till navigering