Vikhem V

Detaljplanen för Vikhem V syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder samt yta för en ny skola och förskola och tillhörande idrottshall, en ny park med dagvattenfördröjning, en förlängning av bullervallen längs med väg 11 samt övrig för området nödvändig infrastruktur

Detaljplanen antogs 2019-06-19.

Antagandehandlingar:

Granskningsutlåtande

Illustration

Planbeskrivning

Plankarta

Hoppa till navigering