Hoppa till huvudinnehåll

Strandskydd

Inom Staffanstorps kommun råder strandskydd bland annat kring Höje å, Sege å och ett antal mossar. Bredden på skyddet kan variera något men generellt kan sägas att det oftast är en 100 meter bred zon utmed stranden, åkanten eller dammen.

Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet både på land och i vatten. För att tillgodose syftena är det enligt huvudregeln förbjudet att inom strandskyddsområden vidta vissa åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Inte heller får åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Ansöka om dispens

Utrymmet är mycket litet att få dispens från de förbud som strandskyddet innebär. Strandskyddets syften är långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse kan bli betydelsefulla i framtiden. Kommunen kan i enskilda fall bevilja en strandskyddsdispens om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns särskilda skäl enligt miljöbalken. För det måste först en ansökan om dispens lämnas in till miljöenheten. De särskilda skälen listas i 7 kapitlet 18 § miljöbalken.

När länsstyrelsen handlägger dispensärenden

I vissa fall är det länsstyrelsen som handlägger frågor om dispens. Detta gäller bland annat när det gäller anläggande av allmänna vägar, järnvägar och försvarsanläggningar men även inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden:

  • nationalparker
  • naturreservat
  • naturvårdsområden
  • kulturreservat
  • Natura 2000-områden
  • biotopskyddsområden

Vill du göra något i den här typen av områden ska du ska vända dig till Länsstyrelsen i Skåne. På länsstyrelsens webbplats (öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster hittar du även en digital karta som visar var strandskyddet gäller.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen