Hoppa till huvudinnehåll

Klöverlyckan säger upp avtal för äldreboende i Hjärup

Publicerad:

Klöverlyckans ekonomiska förening har meddelat Staffanstorps kommun att de kommer att avsluta sitt särskilda boende för äldre i Hjärup den 29 februari 2024 på grund av bristande lönsamhet.

I Staffanstorp har medborgarna möjlighet att själva välja vilken utförare och vilket särskilt boende de vill bo på. Var och en avgör vilket boende som bäst uppfyller det egna behovet och vad som är hög kvalitet.

Äldreboendet Klöverlyckan är en liten verksamhet som behöver vara fullbelagt för att vara lönsamt, enligt uppgifter från den ekonomiska föreningen. Stora delar av året har enbart sju av totalt elva platser varit belagda, vilket uppges vara orsaken till att det inte längre bedöms vara lönsamt att driva verksamheten vidare.

Generellt har behovet av särskilt boende minskat både i Staffanstorp och i övriga Sverige.

–  Det är ett mycket tråkigt besked. Kommunen vill att det finns ett särskilt boende i Hjärup. Samtidigt är det viktigt att företag som bedriver den här typen av verksamhet är långsiktigt ekonomiskt stabila och kan anpassa sig för att möta efterfrågan, säger omsorgsnämndens ordförande, Margareta Pauli.

Tidigare i år har omsorgsförvaltningen haft dialog med Klöverlyckans ledning gällande upptäckta brister i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, som medför betydande risker i kvalitet och vårdsäkerhet för omsorgstagarna. Bristerna upptäcktes i våras och följdes upp under hösten genom en oanmäld tillsyn. Omsorgsförvaltningen kunde då konstatera att bristerna ännu inte hade åtgärdats, trots att ledningen fått mer än ett halvår på sig att åtgärda dem.

–  Kommunen för en dialog med Klöverlyckans styrelse så att deras avveckling av verksamheten blir så bra som möjligt för de boende. Vi undersöker parallellt om någon annan, redan etablerad privat utförare inom särskilt boende i kommunen, är intresserad av att driva boendet vidare, säger Johan Lindberg, omsorgschef i Staffanstorps kommun.

Frågor kring Staffanstorps kommuns arbete rörande Klöverlyckans äldreboende besvaras av omsorgschef Johan Lindberg. Kontaktuppgifter finns nedan.

Frågor och svar

 • När kommer verksamheten i Hjärup att upphöra?

  Det är styrelsen för den ekonomiska föreningens som fattar beslut kring hur länge de kommer att driva verksamheten. Kommunen för dialog med Klöverlyckans styrelse kring deras planerade avslut så att detta sker på ett tillfredsställande sätt, utifrån de boendes behov.

  Kommunen undersöker nu om någon annan, redan etablerad privat utförare inom särskilt boende i kommunen, är intresserad av att driva boendet vidare som en filial. I sådana fall kommer inte verksamheten i Hjärup att upphöra, utan övergå i annan regi.

  Omsorgsförvaltningen planerar också för det fall ingen annan vill ta över verksamheten. I sådana fall kommer de boende att få välja ett annat särskilt boende i kommunen. Förvaltningen kommer att arbeta för att övergången för den enskilde i sådana fall ska bli så bra som möjligt.

 • Kan inte kommunen ta över verksamheten och bedriva den i kommunal regi?

  I Staffanstorp drivs samtliga särskilda boenden enligt LOV (Lag om valfrihet). Medborgarna möjlighet att själva välja utförare och vilket särskilt boende de vill bo på. Det är medborgaren som avgör vilket boenden som bäst uppfyller det egna behovet och vad som är hög kvalitet. De aktörer som bäst uppfyller medborgarnas krav, kommer att finnas kvar i Staffanstorps kommun eftersom så många väljer dem.

  Att driva verksamheten i kommunal regi kommer att kräva att kommunen snabbt bygger upp en organisation för detta. Eftersom inga särskilda boenden drivs i kommunal regi idag kommer det att ta tid att bygga upp en sådan verksamhet och det kommer att bli mycket kostsamt för medborgarna i Staffanstorps kommun.

   

 • Ska alla äldre i Hjärup tvingas att bo i Staffanstorp?

  Staffanstorps kommun vill att det ska finnas ett särskilt boende även i Hjärup. Hjärup är i en expansiv fas, med mycket nyetablering och stark inflyttning. Det bör finnas underlag för rätt aktör att driva ett särskilt boende i Hjärup.

  I detaljplanen för Hjärup finns ett särskilt boende inritat. Kommunen för just nu dialog med byggherren och olika intressenter kring utformningen av det nya särskilda boendet. Planering fortsätter alltså för ett framtida äldreboende i Hjärup.

 • Hur ska anhöriga som inte har bil kunna ta sig till sin äldre släkting om han/hon flyttar till ett äldreboende i Staffanstorp?

  Det finns i dagsläget viss kollektivtrafik som behöver kontaktas på förhand för att turen ska köras. Kontakta Skånetrafiken på tel: 0771-77 44 99, minst två timmar i förväg.

Johan Lindberg

Omsorgschef

Telefonnummer
046-25 12 24

Kategorier

 • äldre
 • Kommun
 • Omsorg och hjälp

Etiketter

 • äldreboende
 • Äldreomsorg
 • avtal
 • Särskilt boende