Hoppa till huvudinnehåll

Så skrev vi förr: Hur arbetar kommunstyrelsen?

Publicerad:

Vi fortsätter vår jubileumsserie där vi presenterar några texter från äldre kommuntidningar i Staffanstorps kommun. I ett av kommuntidningens nummer från 1983 kunde invånarna ta del av information om hur politikerna i kommunstyrelsen arbetade.

Kommunfullmäktigeledamöterna som tillsättes vid våra allmänna val vart tredje år, väljer i sin tur ledamöter och ersättare i kommunens nämnde och styrelser. Kommunfullmäktige i Staffanstorp består av 41 ledamöter och 19 suppleanter och sammanträder cirka sju gånger per år. Moderata Samlingspartiet har 14 ledamöter, Folkpartiet 3, Centerpartiet 6, Socialdemokraterna 17 och Miljöpartiet 1. Alla ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige måste först beredas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare och sammanträder i regel en gång per månad. Den politiska sammansättningen är fyra M, två C och fem S. Kommunstyrelsen har tillsatt ett arbetsutskott som består av tre ledamöter, en moderat, en centerpartist och en socialdemokrat.

Arbetsutskottet sammanträder två gånger per månad under dagtid och både bereder ärenden till kommunstyrelsen och behandlar ärenden självständigt. Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente som föreskriver vilka ärenden som kan delegeras till arbetsutskott, enskilda ledamöter eller tjänstemän. Exempel på ärenden som behandlas av arbetsutskottet är förköpsärenden, lokaltrafiken, kurser, upphandlingsärenden och förmedlingsorganets ärenden det vill säga bostadslån, familjebidrag, energisparstöd, kommunal borgen med mera.

Alla viktiga ärenden skall dock behandlas av kommunstyrelsen och även av kommunfullmäktige om det gäller budgetfrågor eller stadsplaner och planer för verksamheten till exempel barnomsorgsplan, äldreomsorgsplan med mera.

Budget på 267 miljoner

Kommunens verksamhet är mycket omfattande och som mått på detta kan nämnas att 1984 års budget omfattar 267 miljoner kronor och kommunen har cirka 1 200 anställda inklusive lärarpersonal.

För att öka de förtroendevaldas möjligheter till insyn i den kommunala verksamheten har kommunstyrelsen en delidsarvoderad ordförande och oppositionen en deltidsarvoderad ledamot. Ordföranden i övriga nämnder har årsarvoden och erhåller liksom övriga ledamöter och suppleanter viss ersättning per sammanträde.

Under 1982 behandlades cirka 1 000 ärenden vid kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har samordnande uppgifter för kommunen bland annat dess ekonomi, mark. Och bostadspolitik. Kommunen skall också verka för en god sysselsättning, en utbyggd kommunal service till exempel skolor, barnstugor, fritidsgårdar, idrottshallar, goda kommunikationer och bostäder.

Kommunstyrelsen har också ansvaret för att leda och samordna den kommunal informationsverksamheten.

Det åligger också kommunstyrelsens ordförande att följa nämndernas verksamhet och ta initiativ i frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling. Ordföranden skall företräda kommunen och tillse att samverkan sker mellan nämnderna.

Ordförande Inger Hemberg (M) har mottagningstid för allmänheten å Kommunhuset tisdagar klockan 10-12 och torsdagar klockan 16-18 och i övrigt efter särskild överenskommelse.

Oppositionsföreträdaren Sture Nilsson (S) är också anträffbar i kommunhuset efter överenskommelse.

Fotnot. Redaktionen för dagens Staffanstorps Aktuellt har valt att lägga till rubriker, rätta eventuella stavfel och skriva ut förkortningar i texten för att skapa en ökad läsbarhet i texten.

Fakta om kommunstyrelsen 1983-1985

 • Ledamöter

  Kommunstyrelsen har följande ordinarie ledamöter och suppleanter under perioden 1983-1985:

  Ledamöter

  Inger Hemberg (m) ordförande

  Bengt Landgren (c ) 1:e vice ordförande

  Sture Nilsson (s) 2:e vice ordförande

  Ann-Margreth Bengtsson (s)

  Inger Siwersson (c )

  Sigvard Steen (s)

  Gunnar Lenning (m)

  Börje L. Persson (s)

  Åke Netterheim (m)

  Karin Wegestål (s)

  Carl Sonesson (m)

 • Suppleanter

  Lisbeth Guldstrand (m)

  Sven Engelsson (s)

  Per-Ove Kjellborg (m)

  Kjell-Åke Johansson (s)

  Ingemar Bengtsson (c )

  Gert Sparr (s)

  Axel Lund (m)

  Karl Åke Karlsson (s)

  Ossian Greko (fp)

  Sven Levin (s)

  Per Svensson (c )

Kategorier

 • Demokrati
 • Kommun

Etiketter

 • kommunbildande
 • staffanstorps kommun 70 år
 • staffanstorpsaktuellt