Hoppa till huvudinnehåll

Uppvärmningskällor

En bostads energikostnad går mest till uppvärmning och varmvatten. Vilken värmekälla du har kommer därför påverka din energikostnad allra mest. Här kan du läsa exempel om olika värmekällor.

Uppvärmningskällor

 • Värmepump

  Innan du installerar en värmepump på din fastighet ska detta anmälas till Stadsbyggnadsnämnden. Detta gäller värmepumpsanläggningar för utvinning av värme från grundvatten, ytvatten eller mark. Luftvärmepumpar är inte anmälningspliktiga. I din anmälan för värmepump ska du visa att platsen är lämplig och att mindre farliga produkter kommer att användas. Kontakta miljöenheten för mer information samt anmälningsblankett.

  Om du installerar en värmepumpsanläggning utan att anmäla detta till Stadsbyggnadsnämnden bryter du mot Miljöbalkens bestämmelser och får betala en miljösanktionsavgift.

 • Pelletseldning

  Pelletseldning vållar sällan några luktproblem tack vare en ren förbränning med lufttillförsel.

  Om du ska installera pelletskamin eller pelletsbrännare krävs bygganmälan för ändring av uppvärmningssystem. Någon miljöanmälan om installationen ska inte göras.

 • Naturgas

  Delar av Staffanstorps kommun har tillgång till naturgas. För mer information om dina möjligheter att bli inkopplad på naturgasnätet, kontakta EON.

 • Vedeldning

  Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det vanligt att grannar störs av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorsten är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på felaktigt sätt.

  Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan, annars kan kan stadsbyggnadsnämnden ställa krav och även ge eldningsförbud för att undanröja olägenheten. Detta gäller även om man har fått statligt bidrag för att installera en eldstad som uppfyller kraven i Boverkets Byggregler och själva eldstaden har godkänts ur miljösynpunkt.

  Braskaminer, öppna spisar och kakelugnar ska lämpligtvis användas för så kallad trivseleldning och inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid enstaka tillfällen per vecka, elden får bara startas en gång per dygn och hållas vid liv ett begränsat antal timmar. Ska du elda med ved så ska den vara ordentligt torr. Enligt rättspraxis innebär trivseleldning eldning vid högst två tillfällen per vecka och då som mest fyra timmar per tillfälle.

  I vedpanna, braskamin eller kakelugn är träbriketter eller pellets ett utmärkt bränsle. Det är som att elda med ved men briketterna har ett högre värmevärde, brinner längre och minskar luktproblemen.

  Om du ska installera en eldstad krävs bygganmälan för ändring av uppvärmningssystem. Någon miljöanmälan om installationen ska inte göras.

 • Fjärrvärme

  Fjärrvärmen produceras i det biobränsleeldade värmeverket på Hemmestorps industriområde. Verket eldar med träflis och naturgas som kompleteringsbränsle och det producerar cirka 25.000 MWh värme per år till ungefär 500 kunder. Produktion och distribution av värme utföres av Adven. Vid frågor om drift, felanmälan, anslutningar, utbyggnad av nätet, fel, fakturor, avgifter med mera kontakta Adven.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen