Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan

Vissa byggnadsåtgärder kräver anmälan. Här hittar du information om anmälningspliktiga åtgärder.

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på högst 30 kvadratmeter
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 kvadratmeter
 • Tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter
 • Byggande av högst två takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Mer detaljerad information avseende anmälan finns på Boverkets hemsida.Öppnas i nytt fönster

Kontakta byggenheten

Bygglovshandläggare och Byggnadsinspektör

Telefonnummer
046-25 14 10 (Bygglovshandläggare)
Telefonnummer
046-25 14 12 (Byggnadsinspektör)

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1
245 80 Staffanstorp

Besökstid:

Byggenheten har drop-in besökstid varje tisdag klockan 13:00-17:00, samt varje torsdag klockan 13:00-15:00.

Det finns även möjlighet att boka möte genom bygglov@staffanstorp.se, så återkommer en handläggare med förslag på tid.

Telefontider:

Måndag klockan 10:30-12:00

Tisdag klockan 13:00-17:00

Torsdag klockan 13.00-15.00

OBSERVERA! Dag före röd dag utgår tisdagarnas och torsdagarnas besöks- och telefontid.

Stadsbyggnadsförvaltningen