Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärder under vintertid

Kommunen, Trafikverket, vägsamfälligheter och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen ansvarar för snöröjning på nästan alla gator och vägar inom tätorterna. Snöröjningen sköts av inhyrda entreprenörer. Det finns normalt beredskap för vinterväghållning under perioden 15 november till 15 april.

Prioritering

Prioriteringen av vinterväghållningen baseras på hur mycket människor och trafik som rör sig på gång- och cykelvägarna eller gatorna. Även vid ymnigt snöfall försöker vi hålla orternas huvudgator och gator som leder in till bostadsområden öppna och normalt påbörjas arbetet innan snödjupet är sju cm.

Övriga gator som villagator, körs endast vid extrem halka och mycket snö, då de prioriterade gatornas framkomlighet fungerar.

Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov röja och skotta upp öppningar i snövallar för in- och utfart till fastigheten.

Gång- och cykelvägar

Gång och cykelvägarnas huvudstråk vinterväghålls då det är halt eller när det är några centimeter snö, övriga gång och cykelvägar körs därefter.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen