Hoppa till huvudinnehåll

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande eller oönskat. Vad som uppfattas som buller är ofta individuellt och varierar från person till person. Personer med viss hörselnedsättning kan till exempel uppleva basljud onaturligt starkt. Antalet människor som störs av buller från fläkt- och kylanläggningar har ökat över åren. Detta i takt med att tekniska installationer för klimatreglering, energiåtervinning och ventilation blivit allt vanligare.

Klagomål på buller

 • Så här gör du för att anmäla

  Det är viktigt att din anmälan är komplett annars finns det risk för att handläggningstiden förlängs. Dessa uppgifter vill miljöenheten ha:

  • Dina kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Namn och adress till den verksamhet eller person som orsakar störningen
  • Vad klagomålet gäller. Beskriv störningen så tydligt du kan med egna ord. Om det till exempel rör sig om buller kan du beskriva vilken karaktär ljudet har: innehåller det toner, surr, pip? Är det ihållande eller dunkande? Du kan även beskriva var du tror ljudet kommer ifrån, exempelvis från en restaurang, tvättstuga eller en fläkt.
 • Tänk på att dina uppgifter blir allmän handling

  De personuppgifter du lämnat kommer att behandlas i miljöenhetens datasystem. Det innebär att de kan bli offentliga om någon begär att få dem. Lämna bara in de uppgifter du känner dig bekväm med att andra tar del av. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används är du välkommen att kontakta oss, eller läs mer på vår sida om Personuppgifter.

 • Detta krävs för att miljöenheten ska handlägga handlägga anmälan
  • att miljöenheten bedömer att störningen är en hälsorisk. Exempel på det kan vara buller från musik, fläktsystem eller värmepumpar.
  • att störningen är pågående. Miljöenheten handlägger inte klagomål på störningar som har upphört, och inte heller störningar som är tillfälliga.

Buller i boendemiljön

 • Buller från fläktar

  I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan finnas på utsidan av fasader, på vindar eller på andra platser i huset. Detta är installationer som kan orsaka buller om de inte är tillräckligt bullerdämpade eller inte placerats med hänsyn till dem som bor i närheten.

  Vem har ansvaret?

  Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Det innebär att fastighetsägaren, om det behövs, ska mäta hur hög ljudnivån är.

  Vad kan jag själv göra?

  Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare och berätta om problemet. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. En utförlig beskrivning av problemet kan göra det lättare för fastighetsägaren att lokalisera bullret. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till miljöenheten.

  Vad kan miljöenheten göra?

  Fastighetsägaren är oftast huvudansvarig för installationer som till exempel fläktar, kylaggregat och liknande som finns på fastigheter. Om miljöenheten informerar fastighetsägaren om klagomålet brukar hen ofta göra utredningar och åtgärder frivillig. Om inte fastighetsägaren gör det frivilligt kan miljöenheten ställa krav på utredning och åtgärder.

 • Buller från grannar

  I flerfamiljshus kan ljud från grannar upplevas som störande. Hög ljudnivå från TV, musik, fester och skällande hundar är några exempel. Oavsett om man bor i hyresrätt eller bostadsrätt får man inte utsätta sina grannar för alltför mycket buller. Men man kan inte kräva att det ska vara helt tyst. Normala ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar får man tåla i viss omfattning.

  Vem har ansvaret?

  Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Större fastighetsägare har oftast en störningsjour som man kan vända sig till om störningen är akut. Ta kontakt med din fastighetsägare för att ta reda på om tjänsten finns tillgänglig för dig.

  Vad kan jag själv göra?

  Ibland räcker det att prata med grannen som stör. En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning. Om det inte hjälper att prata med grannen ska du vända dig till din fastighetsägare, som har ansvar för att utreda det hela.

  Vad kan miljöenheten göra?

  Miljöenheten handlägger i normalfallet inte störningar mellan grannar. Störningar orsakade av beteende eller hur någon nyttjar sin bostad kan hanteras med stöd av jordabalken eller ordningslagen. Upplever du störningar orsakade av dina grannar bör du i första hand kontakta dina grannar som ger upphov till störningen och därefter vid behov din fastighetsägare.

Bullerkällor och riktvärden

 • Riktvärden för byggbuller

  Naturvårdsverkets riktvärden gäller för allt buller från en byggplats, även från mobila stenkrossar. Riktvärdena innebär bland annat lägre ljudnivåer under nätter och helger än vardagar. Det finns också olika riktvärden beroende på vilka verksamheter som finns i omgivningen – bostäder, skolor, vårdhem, kontorsarbetsplatser med mera. De riktvärden som anges i Naturvårdsverkets råd ska uppfyllas alla tider på dygnet.

  Aktuella riktvärden och mer information finns på Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser

 • Riktvärden för industrier och liknande verksamheter

  Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

  Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

  Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

  Aktuella riktvärden och mer information finns på Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från industrier

 • Riktvärden för väg- och spårtrafik

  Det finns riktvärden framtagna för buller från trafik. De fungerar som stöd för att bedöma om en störning utgör är ett problem och om det i så fall behöver åtgärdas. Sedan 2015 ska bestämmelser om riktvärden för buller i ett bostadsområde regleras i detaljplanen. För äldre bostäder har Trafikverket tagit fram riktvärden för buller utomhus i två olika miljöer den ena är nybyggnation i befintlig miljö och andra är äldre befintlig miljö. Riktvärdena togs fram för statliga vägar och används enligt praxis också för kommunala vägar.

  Följande riktvärden tillämpas utomhus för att avgöra när man ska överväga skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

  Aktuella riktvärden och mer information finns på Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från väg- och spårtrafik vid bostad

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen