Hoppa till huvudinnehåll

Radon

När radongas faller sönder sänder den ut strålning som är skadlig för luftvägar och lungor. Om stråldosen blir tillräckligt hög kan detta leda till cellförändringar som sedan kan utvecklas till cancer.

Den vanligaste radonkällan i bostäder är så kallat markradon som finns i berggrund och vissa jordarter, men radon kan även komma från stenbaserade husbyggnadsmaterial. Normalt är radonhalten så låg att radonavgången är betydelselös, men det finns undantag. Ett är den blå lättbetongen som användes som byggnadsmaterial framför allt under perioden 1927-1975. Radon kan också komma från dricksvattnet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små, istället är den största hälsorisken då att radonet övergår till inomhusluften som man sedan andas in. Radon i dricksvattnet är vanligast om man har en bergborrad brunn, det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten.

Referensnivåer och Gränsvärden

För befintliga byggnader och lokaler dit allmänheten har tillträde gäller referensnivån 200 Bq/m3. För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3. Hos Strålsäkerhetsmyndigheten (länk till stralsakerhetsmyndigheten.se) kan du läsa mer om referensnivåer och gränsvärden för radon i inomhusmiljö.

Gränsvärden för radon i dricksvatten kan man läsa om på Livsmedelsverkets webbplats.

Åtgärder

Den bästa åtgärden för att sänka radongashalten i bostadshus där källan är blå lättbetong är att förbättra ventilationen. Men för att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt att du anlitar en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder.

Mätningar

Du bör mäta radonhalten vid husköp, ny-, om- och tillbyggnad av småhus, men också om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon, om huset är byggt med blåbetong och vid förändringar av ventilation eller uppvärmningssystem. Det är lätt att mäta radon i inomhusluften med små mätdosor som kallas spårfilmsdosor. Mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset. Om du behöver en mätning snabbt finns en så kallad rådgivande korttidsmätning som kan ta mellan två och tio dygn. Swedac granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I myndighetens register hittar du godkända laboratorier som du kan beställa mätdosor av.

Länk till Swedac

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen