Hoppa till huvudinnehåll

Eldning

Trädgårdsavfall i mindre mängder kan vara tillåtet att elda på egen tomt. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Viktigt är att rök, lukt och sotflagor från eldningen inte stör närboende.

Eldningsförbud

 • När det är eldningsförbud så får man inte göra upp eld utomhus.
 • Undantag är grillar eller iordningställda eldplatser, dock endast med grillkol.
 • Tänk på att det inte är tillåtet att sätta en engångsgrill på gräset.
 • Information om eldningsförbud publiceras och finns på kommunens webbplats, SMHI:s prognoser och i lokalradion.

Regler om eldning

Enligt Staffanstorps kommuns lokala hälsoföreskrifter gäller följande för eldning:

 • För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln
  ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. En panna får endast eldas med sådant
  bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas sådan anvisning får
  bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. Dokumentation över genomförd
  sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen
  under minst fem år
 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är
  förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.
  Övrig tid av året får eldning inom samt utanför sådana områden ske endast av torrt
  trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att
  olägenhet för människors hälsa uppstår.
  Regler om hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter.
  Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.
 • Det är förbjudet att bränna halm på åkermark inom kommunen. Dispens från
  bestämmelserna mot bränning av halm enligt denna paragraf kan sökas.

För övrigt bör man tänka på följande

Släckutrustning ska finnas till hands, såsom vattenslang eller handbrandsläckare. Dessutom gäller att eldning endast får ske under dygnets ljusa timmar. Vid eldning i större omfattning gäller även följande:

 1. Kunskap om riskerna ska finnas hos den ansvarige
 2. Det får inte uppstå olägenhet för människors hälsa
 3. Det ska vara näst intill vindstilla
 4. Minst 75 meter till byggnad
 5. Minst 40 meter till växande gröda eller skog
 6. Eldning får inte ske så att väg eller järnväg rökbeläggs
 7. Tillräckligt många medhjälpare ska finnas med under hela tiden

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen