Hoppa till huvudinnehåll

Beställning av kartor och mättjänster

Här hittar du information om de olika typer av mätningsuppdrag och kartunderlag som du kan beställa av oss.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor (NBK) upprättas formellt som underlag för bygglovsansökan där ny byggnad eller anläggning ritas in av byggherren. Vilken typ av karta ni behöver beror på storlek och placering på din fastighet.

Det är bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör vilken karta som krävs för ändamålet. Vid enkla ändamål så kan det räcka med ett utdrag ifrån primärkartan.

Nybyggnadskartorna kallas A, B eller C-karta beroende på innehåll. Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker vilken karta som krävs.

Observera att nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och ska inte användas till detaljprojektering. Den får inte ändras av sökande utan ska endast kompletteras med det man söker bygglov för.

Kartan upprättas i skalan 1:500 eller 1:200 på storlek liggande A3.

Kartorna är inte färdiga utan upprättas efter beställning. Normal handläggningstid är cirka tre veckor.

Riktlinjer

Följande riktlinjer finns, se tabell nedan:

ByggnadAvstånd till gränsUtstakningLägeskontrollPlanlagt område, NBKIcke planlagt område, NBK
HuvudbyggnadAlltidJaJaTyp ATyp B **
Tillbyggnad under 15 kvmUnder 4,5 meterNejJaTyp CTyp C
Tillbyggnad under 15 kvmÖver 4,5 meterNejNejkrävs ejkrävs ej
Tillbyggnad över 15 kvmAlltidJaJaTyp BTyp C
Komplementbyggnad under 15 kvmAlltidNejNejkrävs ejkrävs ej
Komplementbyggnad 16-24 kvmAlltidNejJaTyp CTyp C
Komplementbyggnad över 25 kvmAlltidJaJaTyp B **Typ C
AnläggningAlltidNejJa *krävs ej *krävs ej *

* avgörs ifrån fall till fall
** avvägning av marknivåer

Innehåll

Innehåll i respektive karta redovisas nedan:

Nybyggnadskarta typ A

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etcetera
 • Detaljplan
 • Markhöjder, antingen projekterade eller befintliga
 • VA (vatten och avlopps)-information med vattengångar

Nybyggnadskarta typ B (avvägning av marknivåer)

Avvägning av marknivåer kan göras mot tidsersättning

 • Fastighetsgränser med utökad kontroll om status
 • Fastighetsinformation
 • Rättigheter
 • Inmätta byggnader
 • Hävder, som staket, mur, häck etcetera
 • Detaljplan

Nybyggnadskarta typ C

 • Utdrag från primärkartan med fastighetsgränser
 • Inmätta byggnader

Utdrag ifrån primärkarta menas att karta plockas ut ifrån befintlig kartdatabas utan okulär besiktning. Endast en karta utan layout levereras.

Giltighetstid

Kartan har en giltighetstid på ett år, givet att inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras (kostnad för revidering tillkommer).

Efter tre år ska en ny karta beställas.

Nybyggnadskarta beställs via blankett som hittas längst ner på sidan.

 • Utsättning

  Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs.

  När byggnadsnämnden har gett ett startbesked, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

  Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. Byggherren har ansvaret för att tillkalla grannes uppmärksamhet.

  Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov av utstakning. Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. I startbeskedet skall också redovisas vem som ska utföra utstakningen, om granne ska kallas och vilka intyg som eventuellt ska lämnas in till byggnadsnämnden.

  Om det krävs utstakning är det byggherren som beställer utstakningen och ser till att den görs inom den tid som anges i startbeskedet.

  Grovutstakning och finutstakning

  Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Grovutstakning görs oftast innan schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn eller excentriska punkter markeras grovt. En höjd sätts så att markarbetena kan kontrollera sina arbeten. Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med på höjdsatta profiler.

  Inför utsättning

  Till utsättningen skall det finnas profilvirke till varje hörn på den blivande byggnaden. Normalt behövs det tre stycken stolpar som bör vara spetsiga i ena ändan och två stycken profilbrädor.

  • Stolparnas dimension bör vara 45×70 eller 45×95
  • Profilbrädornas dimension bör minst vara 22×95.
  • Längden på stolparna bör vara 1,3 meter-1,5 meter
  • Profilbrädorna 1,5-2,0 meter men det kan variera beroende på marknivå och övriga förhållande.
  Bild 1: Exempel på profiler vid utsättning

  Vid utsättning

  Vid utsättningen skall byggherren eller person som företräder byggherren slå ner profilstolparna, hjälpa till med uppsättning av profilbräder och vara med och bekräfta att måttsättningen överensstämmer med i bygglov godkänd situationsplan. Det är byggherren/byggaren som ansvarar för att profilvirke finns på plats.

  Bedömer vår mätningspersonal på plats att finutsättning inte kan utföras på grund av ej kompletta, lösa profiler eller att ovanstående inte har utförts så avbokas finutsättningen och byggherren debiteras för nerlagd tid.

  Behöver ni ytterligare information går det bra att kontakta oss.

  Utsättning beställer du via blanketten Beställning av utstakning och lägeskontroll. Den hittar du under Dokument och blanketter längre ner på sidan.

  Byggplatsnät

  Vid komplexa större byggprojekt med återkommande utsättningsarbeten upprättas ett byggplatsnät. I dessa fall markeras fasta signaler som används återkommande för utsättningsarbeten. Byggplatsnätet mäts in med sådant sätt att hög intern noggrannhet prioriteras. Kontakt tas med beställare om byggplatsnät känns relevant att upprättas.

  Det är speciellt viktigt när många mätkonsulter är inblandade.

  Bild 2: Exempel på upprättat byggplatsnät
 • Extern utförare av utstakning/lägeskontroll

  Utstakning och lägeskontroll kan antingen göras av kommunens personal som arbetar med geodetiska mätningar eller av någon annan kunnig person som byggherren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av någon annan än kommunens personal ska bygg- och miljönämnden, genom Geoinfo, godkänna det.

  I Staffanstorps kommun är det mät- och kartavdelningen (Geoinfo) som hanterar godkännande av extern utförare.

  Bygg- och miljönämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för att kunna utföra en utstakning. Riktlinjerna följs enligt Lantmäteriet (länk till lantmateriet.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster. Det tas även hänsyn till tidigare utförda arbeten i kommunen.

  Krav på utförandet av arbetet och leverans framgår av anmälningsblanketten. Den hittar du under Dokument och blanketter längre ner på sidan.

  Ifylld blankett skickas till Geoinfo som gör en första bedömning av det tekniska innehållet. Det är viktigt att både byggherre och extern utsättare har skrivit under och är överens. Om allt ser bra ut vidarebefordras beställningen till bygglovsavdelningen för kännedom.

  Det tas ut en avgift på handläggningen motsvarande 20 procent av kostnaden som om kommunen hade utfört arbetet enlig normaltaxan.

 • Lägeskontroll

  Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov. Lägeskontrollen brukar göras så fort grundplattan/sockelväggen är gjuten. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

  Det framgår av kontrollplanen om kontrollmätning av ny byggnad ska utföras. Byggnad mäts in med lämplig mätmetod där inmätta ”polygoner” redovisas på ritning. Mått sätts på motsvarande sätt som situationsplan angiver. Det ska redovisas om det är färdig fasad eller grundmått på ritning. Inmätningen ska redovisas i plansystemet Sweref 991330 och höjdsystemet RH2000.

  Det är handläggare på bygglovsavdelningen som avgör om det finns avvikelser att anmärka på.

  Behöver ni ytterligare information går det bra att kontakta oss.

  Du kan även beställa lägeskontroll via blanketten Beställning av utstakning och lägeskontroll. Den hittar du under Dokument och blanketter längre ner på sidan.

 • Övriga MBK-uppdrag
  • Sättningsmätningar, kontroll av anläggningars rörelse eller sättningar i vertikal led.
  • Inmätning för projekteringsunderlag.
  • Framställning av 3D markmodeller.
  • Volymberäkningar.
  • Stomnät, ajourhållning av plan och höjdnät.
  • Inmätning till ledningskartor.
  • Visning av fastighetsgränser, där kartor och teknisk beskrivning är tillfredställande.
  • Transformationer.
  • Terrester skanning.
  • Byggplatsmätningar.

  MBK-tjänster beställer du via blanketten Beställning av mättjänster. Den hittar du under Dokument och blanketter längre ner på sidan.

E-service

Stadsbyggnadsförvaltningen