Hoppa till huvudinnehåll

Planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan begära ett planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och faktureringsadress. Ändamålet med åtgärden ska framgå och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Beslut inom fyra månader

Du får beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen gör en bedömning av ditt förslag utifrån plan- och bygglagens bestämmelser, gällande översiktsplan, andra kommunala, regionala och statliga intressen samt platsens förutsättningar. Då beslut tagits skickas det till dig.

Om du får ett positivt planbesked meddelas den uppskattade tiden planarbetet kommer att ta samt när planarbetet beräknas påbörjas. Ett positivt planbesked innebär att ett planarbete kan påbörjas och är ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Om du får ett negativt planbesked kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett kommunalt beslut

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Villkor för planläggning kan tillkomma, till exempel lägre/högre exploatering, utökat ändamål (blandstad), viss typ av bebyggelse med hänsyn till natur- eller kulturmiljö, upplåtelseform för bostäder osv. En förutsättning för att planläggning ska komma igång är också att ett föravtal skrivs där parterna är överens om planens innehåll och kostnader.

En avgift tas ut för planbesked, se taxa på vår sida Författningssamling.

Ansökan om planbesked skickas per e-post eller skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

Stadsbyggnadsförvaltningen