Hoppa till huvudinnehåll

Detaljplan

Detaljplan tas fram för ett specifikt, avgränsat område och reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.

Detaljplaner upprättas alltid för ny sammanhållen bebyggelse och för ny enstaka byggnad som får betydande inverkan på omgivningen. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Detaljplan ska också upprättas för befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras om förändringen eller bevarandet behöver ses i ett större sammanhang, exempelvis för att byggnaden ingår som del i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detaljplanen är juridiskt bindande och ligger till grund vid exempelvis bygglovsprövning. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Till detaljplanen hör plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Ofta finns det en illustration till plankartan som visar hur det kan komma att se ut när planen genomförts.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används ibland för att reglera bebyggelse i områden som saknar detaljplan. Syftet kan vara att göra riktlinjer i översiktsplanen bindande eller för att säkerställa riksintressen. Bestämmelserna ger ingen formell byggrätt och ingen rätt för kommunen att lösa in mark men de är bindande för bygglovsprövning. Det finns områdesbestämmelser upprättade för byarna i kommunen.

Planbesked

Du som planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras kan begära ett planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras.

Länkar

Läs mer om detaljplaner på Boverkets webbplats

Läs mer om detaljplaneprocessen på Boverkets hemsida

Läs mer om områdesbestämmelser på Boverkets webbplats

Stadsbyggnadsförvaltningen