Hoppa till huvudinnehåll

Översiktsplan 2020-2040

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument som styr bebyggelseutvecklingen och visar riktningen för hur vi tillsammans kan utveckla och bygga framtidens trygga och attraktiva Staffanstorp. Genom framtagandeprocessens samråd och granskning har planen berikats med värdefulla synpunkter och tankar från kommunmedborgare, organisationer och myndigheter.

I översiktsplanen tittar vi 20 år framåt i tiden och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med den tidigare översiktsplan. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Vi kommer att tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som vi ska stärka vår småstadskänsla genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan vi tillgodose ett bostadsbehov för cirka 40 000 människor år 2040.

Den viktigaste faktorn som styr markanvändningen i Översiktsplan 2020-2040 är närheten till attraktiv kollektivtrafik. I ännu högre grad än tidigare bygger vi i kollektivtrafiknära lägen, det vill säga i stations- eller hållplatslägen för såväl tåg, superbuss som buss. Genom att bygga nära stationerna och genom att utnyttja marken väl kan vi spara värdefull jordbruksmark.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste strategiska dokument för hur vi vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark- och vattenresurser på lång sikt. Här presenteras visionerna för framtiden. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Planen visar kommunens viljeriktning, men är inte juridiskt bindande.

Översiktsplanen har en lång tidshorisont på upp till 20 år och ska aktualitetprövas varje mandatperiod. Detta innebär att man tar ställning till om planen är aktuell. Förslagen i planen tar hänsyn till nationella, regionala och kommunala mål och arbetet styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Översiktsplaner anses alltid leda till betydande miljöpåverkan och därför ska konsekvenserna alltid redovisas. Hela hållbarhetsbegreppet ska behandlas – det vill säga ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser.

Översiktsplanen är vägledande vid andra kommunala beslut om bygglov, detaljplaner och olika tillstånd.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster

Kommunens markanvändningskarta

Markanvändningskartan hittar du här. Den finns även som pdf-form i del 1 nedan.

Vanliga frågor och svar

  • Vad är en översiktsplan?

    Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en vision för kommunens framtida mark-, vatten- och bebyggelseutveckling på lång sikt och omfattar hela kommunens yta. Syftet med en översiktsplan är att förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt och att olika frågor ska vägas samman till en bra helhet. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden och risk för bullerstörningar och översvämningar.

    Översiktsplanen är vägledande men inte bindande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda men utgör utgångspunkt för efterföljande detaljplaner eller bygglov där detaljerna bestäms.

    Kommunens översiktsplan ska vara aktuell. Minst en gång varje mandatperiod tar kommunen ställning till huruvida översiktsplanen är aktuell eller inte.

stadsbyggnadsförvaltningen