Hoppa till huvudinnehåll

Kulturmiljöprogram

Vad är det som gör Hjärup till just Hjärup eller Staffanstorp till just Staffanstorp? Hur beskriver man ortens själ? Vilka byggnader, miljöer och händelser har format den ort vi ser idag?

I Kulturmiljöprogram Hjärup respektive Staffanstorp söker vi svaren på dessa frågor. Ett kulturmiljöprogram beskriver den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv. Ett kulturmiljöprogram är ett av flera underlag för fortsatta arbeten och innehåller rekommendationer i samband med översiktlig planering, detaljplaner och bygglov.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-01 att godkänna Kulturmiljöprogram Staffanstorp och Kulturmiljöprogram Hjärup.

Inspiration och vägledning

Målet för kulturmiljöprogrammen är att få människor att känna sig hemma, att höra till och vara väl förankrade i sin hembygd och i sin kommuns historia.

Kulturmiljöprogrammen ska framförallt fungera som:

  • inspiration till invånare och fastighetsägare, t.ex. inför förändringar av det egna huset.
  • vägledning i bygglovs- och planärenden för att underlätta att välgrundade beslut fattas utifrån plan- och bygglagen.

Olika värden

Kulturmiljöprogrammen behandlar specifika och generella kulturhistoriska värden i Hjärups respektive Staffanstorps tätort. De historiska värdena, kan vara små husmanshus från enskiftet under 1800-talet i Hjärup eller bebyggelsen från det sena 1800-talets stationssamhälle i Staffanstorp, men även senare tiders stora samhällsutbyggnad från 1960- och 70-talen i båda orterna. Tillsammans skapar dessa värden ortens identitet. Avsikten med kulturmiljöprogrammen är att uppmuntra medborgarna att se, förvalta och glädjas åt dessa värden samt att formulera vad som är viktigt att ha med sig när den byggda miljön fortsätter att utvecklas.

Kulturmiljöprogrammen är också en del i arbetet med att värna om och tillgodose de kulturhistoriska värden som beskrivs i miljömålet God bebyggd miljö, enligt vilket det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Digitalt kulturmiljöprogram

Länk

Kontakta oss

Kontakta Plan- och exploateringsenheten

Telefonnummer
046- 25 11 00 (växel)

Adress

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadsbyggnadsförvaltningen