Hoppa till huvudinnehåll

Grönplan

Staffanstorp är en expansiv kommun med ambitionen att växa. Det gröna ställs inför stora utmaningar och möjligheter i framtiden.

Nya parker kommer att skapas och befintliga att utvecklas. I områden som växer genom förtätning är det vanligt att park och naturpark delvis tas i anspråk eller bebyggs helt. Samtidigt ställs det högre krav på parkmarken då den ska fungera för fler människor och rymma fler funktioner. I detta sammanhang är det viktigt med en helhetsbild över grönstrukturen där befintliga värden säkerställs och nya skapas.

En grönplan behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala parkerna. Den är ett vägledande, men inte juridiskt bindande dokument. Grönplanen ska vara styrande för fördelningen av resurser till befintliga parker och ska fungera som underlag vid anläggning av nya.

Grönplan för Staffanstorp och Hjärup

Stadsbyggnadsförvaltningen