Hoppa till huvudinnehåll

Process översiktsplan 2020-2040

I arbetet med översiktsplanen är dialogen med kommuninvånarna en förutsättning. Översiktsplanprocessen har två formella dialogtillfällen där du som berörd eller allmänt intresserad får lämna in synpunkter på översiktsplanförslaget. De kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.

För att kunna fånga in allmänhetens synpunkter och kunskap om olika områden, hade vi även medborgardialog i ett tidigt skede av planeringsprocessen för den kommande översiktsplanen.

 • 1. Tidig dialog

  Den tidiga dialogen bestod av en webbenkät och en instagramtävling samt ett dialogmöte som endast gällde Flackarp-Höjebromölla. Det var en möjlighet för medborgarna att i ett tidigt skede komma in med synpunkter och idéer redan innan ett förslag utarbetats.

  Detta tog vi med oss från den tidiga dialogen

  Medborgarperspektivet är viktigt genom hela arbetet med översiktsplanen. Därför inledde vi med en tidig dialog där medborgarna fick möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om Staffanstorp i en webbenkät. Vi har sammanfattat de svar och synpunkter som kom in. Medborgarna tyckte att kommunikation, stadsliv & grönområden, aktiviteter och gemenskap ska ligga i fokus när kommunen ska växa på ett hållbart sätt, fortsätta vara en attraktiv ort att leva och verka på och utvecklas till vår livsoas.

  Kommunikation

  Bra kommunikation har varit ett återkommande tema där medborgarna efterfrågar utökad kollektivtrafik i hela kommunen och en utveckling av busslinjer, främst mellan Hjärup och Staffanstorp.

  Stadsliv, bostäder och grönområden

  Medborgarna önskar att Staffanstorp blir en mer levande småstad med blandad bebyggelse, service och arbetsplatser liksom mötesplatser och grönområden. Det efterfrågas nya bostäder men samtidigt som man vill bevara en trivsam grönmiljö och hålla landskapet öppet där det finns höga natur- och upplevelsevärden.

  Gemenskap och aktiviteter

  Medborgarna efterfrågar platser som inbjuder till aktiviteter som förstärker gemenskap mellan människor. Badhus, utegym, aktiviteter för barn, bowlinghall och caféer är några av förslagen.

 • 2. Samråd

  Samråd är det första formella steget i planprocessen där medborgare och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter och önskemål på det faktiska planförslaget. Under 2019 hölls fyra samrådsmöten i form av ”öppet hus” mellan 12-19 på olika platser i kommunen. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget.

  Syftet med samrådet är att ge insyn i planarbetet och möjlighet att lämna synpunkter samt att samla in kunskap och information för att förbättra beslutsunderlaget.

 • 3. Granskning

  Planförslaget skickades ut på granskning efter att ha arbetats om från de synpunkter som inkommit under samrådstiden.

  Granskning var det andra formella steget i planprocessen där medborgare och myndigheter hade möjlighet att lämna synpunkter och önskemål på det faktiska planförslaget. Under granskningstiden fanns det möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. De synpunkter inkom sammanställdes och övervägdes i det efterföljande planarbetet.

  Syftet med granskningen är att ge insyn i planarbetet och möjlighet att lämna synpunkter samt att samla in kunskap och information för att förbättra beslutsunderlaget.

stadsbyggnadsförvaltningen