Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla

Den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla har arbetats in i den kommuntäckande översiktsplanen efter samrådet efter samrådet 2019, den är numer underlag till den nya kommunövergripande översiktsplanen.

I början av hösten 2019 hölls ett samrådsmöte i form av ”öppet hus” mellan 12-19 vid Flackarps mölla. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som har legat till grund för det nya förslaget till översiktsplan och de gällande handlingarna för hela kommunens utveckling går att hitta här: Översiktsplan 2020-2040.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva och stationsnära området söder om Höje å i nordvästra delen av kommunen.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

stadsbyggnadsförvaltningen