Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgiftsbehandling kamerabevakning

Staffanstorps kommun förvaltar bevakningskameror som har monterats utomhus på och i anslutning till fastigheter som ägs av kommunen. Om en plats är föremål för kamerabevakning framgår detta av skyltning på platsen. Kommunen behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med en av dessa kameror. På denna sida beskrivs hur kommunen i ett sådant fall behandlar dessa personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för all kamerabevakning nämnden förvaltar.

Laglig behandling

När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Vilka uppgifter behandlas?

Om du syns i en filmupptagning som har utförts av kommunstyrelsens kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas. Ljudupptagning sker inte.

Vad använder vi dina uppgifter till?

Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom kamerabevakning är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i offentliga miljöer.

Varför har vi rätt att behandla personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Staffanstorps kommun ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

För bevakningskameror som är monterade i anslutning till kommunala byggnader hanteras dina personuppgifter av anställda på kommunstyrelseförvaltningen. Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Allmän handling

Filmsekvenser från kommunens bevakningskameror är en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa filmer. Det sker dock alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter. Observera: material gallras efter tre (3) veckor!

Vid sökandens begäran att få ta del av personuppgifter i allmänna handlingar kan det behövas fråga hur och till vad sökanden ska använda uppgifterna. Kommunen får emellertid inte ställa mer inträngande eller fler frågor än vad som krävs för att göra sekretessbedömningen. Om frågorna besvaras på ett konkret sätt och sökandens redogörelse framstår som sannolik bör den godtas.

Överföring till tredje land

De personuppgifter som behandlas av kommunstyrelsens kamerabevakning kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bevakningsfilm raderas efter tre (3) veckor.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som kommunens nämnder och styrelse behandlar, liksom syftet med denna behandling. En fullständig förteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar, ett så kallat registerutdrag, kan du få kostnadsfritt en gång om året.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats eller vilka personuppgifter om dig som behandlas: vänligen kontakta Medborgarkontoret per telefon, 046-25 11 10, eller per e-post, kommunen@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster.

Du har rätt att få en bekräftelse från Staffanstorps kommun att dina personuppgifter behandlas av Staffanstorps kommun och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • Varför vi behandlar dem
  • Vilka personuppgifter som vi behandlar
  • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
  • Hur länge personuppgifterna behandlas
  • Information om vilka rättigheter du har
  • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att kommunstyrelsen/kommunstyrelseförvaltningen begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter

Staffanstorps kommun arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Staffanstorps kommuns medborgarkontor på telefon 046- 25 11 00. Du kan även mejla kommunen@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Om du har frågor om behandlingen i förhållande till dataskyddsförordningen: kontakta Staffanstorps kommuns dataskyddsombud, via e-post: dataskyddsombud@staffanstorp.seÖppnas i nytt fönster

Kommunstyrelseförvaltningen