Hoppa till huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

1177 Vårdguiden hittar du fakta och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel. Texterna är skrivna av läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Den som ringer 1177 till Vårdguiden kommer att tala med någon av de 1 500 utbildade sjuksköterskor som svarar på frågor dygnet runt och året om.

Om du befinner dig i fara, råkat ut för en olycka eller behöver akut hjälp ring 112

Vårdcentraler

Vårdcentralernas verksamhet utgår från befolkningens behov av tillgänglighet och närhet och följer vård- och värdighetsgarantin i Region Skåne. Region Skåne har ett system med familjeläkare och du ska vid icke akuta fall vända dig till din familjeläkare. Familjeläkaren har mottagning på vårdcentralen men kan efter medicinskt bedömning, göra hembesök. Utöver familjeläkare finns distriktssköterskor som utför bedömningar och sjukvårdande behandling. Vårdcentralerna har även rehabilitering.

Verksamheterna tar emot personer som kan ta sig till vårdcentralen. Där görs undersökningar, bedömningar och behandling.

Kommunen och vårdcentralerna samverkar främst kring personer som inte själva kan ta sig till vårdcentralerna. Vårdcentralerna ger även råd och stöd till den kommunala hemsjukvårdspersonalen.

Du som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Hälso- och sjukvården i kommunen gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhuset. Kommunen har inga egna läkare anställda utan läkartjänster regleras genom samarbetsavtal med vårdcentralerna.

Vårdcentralen Staffanstorp

Telefonnummer
046-275 18 00

Adress

Södergatan 2
245 24 Staffanstorp

Hälsomedicinskt center i Staffanstorp

Telefonnummer
040-41 80 00

Adress

Malmövägen 2
245 31 Staffanstorp

Hälsomedicinskt center i Hjärup

Telefonnummer
040-41 80 00

Adress

Fredriks väg 1
Hjärup

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är den person som har det övergripande ansvaret för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Praktiskt innebär det bland annat att utarbeta och följa upp rutiner, ansvara för avvikelserapportering, läkemedelshantering, delegationsbeslut, utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation. MAS ansvarar även för att anmälan görs till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) om du som vårdtagare drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, (MAS) kan du kontakta via e-post eller 046-25 12 14.

 • Hemsjukvård

  Hemsjukvården har ansvar för kommunens hälso- och sjukvård. Vad kommunen respektive Region Skåne (se vårdcentraler ovan) ansvarar för regleras i avtal. Du kan få hjälp av kommunens distriktssköterska om du inte kan ta dig till vårdcentralen. Distriktssköterskan utför de insatser i hemmet som din familjeläkare ansvarar för. Distriktssjuksköterskan arbetar också förebyggande till exempel med läkemedelsgenomgång. Du kan få hjälp dygnets alla timmar sju dagar i veckan. Exempel på vad du kan få hjälp med är läkemedelshantering och såromläggning. Hemsjukvården har också möjlighet att ge stöd vid vård i livets slut.

  Distriktssköterskan tar hjälp av undersköterskan i hemvården för att utföra de ordinerade insatserna.

 • Efter sjukhusvistelse

  Om du vårdats på sjukhus en tid kan du kanske behöva hjälp och stöd när du kommer hem. I dessa fall tar sjukhuset kontakt med kommunen för att genomföra en så kallad samordnad vårdplanering, så att du efter utskrivning får det stöd och den hjälp du behöver för att känna dig trygg hemma. Det kan gälla till exempel hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst eller hemsjukvård. I planeringen deltar du, kommunens vårdplanerare, sjukhuspersonalen och läkare vid vårdcentralen. Tillsammans gör ni en bedömning av just ditt behov av stödinsatser. Några veckor efter hemkomsten görs en uppföljning av det stöd du fått och om du behöver fortsatt hjälp. Uppföljningen görs oftast av en biståndshandläggare tillsammans med distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

 • Hemrehabilitering

  Hemrehabilitering är till för dig som behöver stöd eller extra träning, till exempel när du kommer hem från sjukhus. Teamet består av undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och är till för dig som fått svårt att klara vardagens rutiner och aktiviteter på grund av funktionsnedsättning eller ålderskrämpor. Det går att kompensera för bristande förmåga genom träning och tekniska hjälpmedel. Du kan också få hjälp med ansökan om bostadsanpassningsbidrag, till exempel för att ta bort trösklar, lägga ramper och anpassa hygienutrymmen. Kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning 046-287 17 93.

 • Folktandvård

  För såväl ung som gammal är det viktigt med daglig rengöring av tänder och tandkött. Då minskar risken för karies, hål och inflammation i tandköttet som kan leda till tandlossning. Det är viktigt att tänka på att små skador på tänder och tandkött som inte behandlas snabbt kan förvärras. Följden kan bli att man får svåra smärtor och svårigheter att äta. Hitta tandvård.

 • Munhälsa för äldre och sjuka

  För att förbättra munhälsan för sjuka och äldre erbjuder Region Skåne, avgiftsfri bedömning av munhälsan och rådgivning för daglig munvård, nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Du är berättigade till detta om du har ett varaktigt behov av omfattande omsorg och bor på särskilt boende eller i eget boende och är berättigad till hemsjukvård.

  Din biståndshandläggare eller distriktssköterska har behörighet att utfärda tandvårdsintyg.

 • Inte nöjd med vården? Dina synpunkter och klagomål kan göra vården bättre

  Om du känner att du inte har fått rätt vård eller bli bra bemött kan du lämna synpunkter. Det kan även du som närstående göra.

  Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål

  • Kontakta den enhet som klagomålet gäller
  • Kontakta Patientnämnden Skåne.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

  Patientnämnden Skåne

  • Du kan kontakta patientnämnden om du vill ha stöd när du ska klaga på vården.
  • Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte haft kontakt med hemsjukvården i Staffanstorp innan.
  • Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om dina synpunkter. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter.
  • Patientnämnden kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.

  Patientnämnden är en opartisk instans. Det kostar inget att kontakta patientnämnden. Patientnämnden ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel.

  Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne eller i avtal med Region Skåne, viss tandvård samt kommunal hälso- och sjukvård och omvårdnad.

  Det finns olika sätt att kontakta Patientnämnden Skåne

  • Ring 077-011 00 10, vardagar 9.00-15.30
  • Gå in på Om du inte är nöjd med vården – Region Skåne.
   Fyll i Blankett för klagomål/synpunkter till patientnämnden.
   Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
  • Logga in på 1177, välj Synpunkter/klagomål till Patientnämnden.
 • Patientskador

  Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. felaktig diagnos
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

  Kommuner kan bedriva hälso-och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, i äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso-och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).

  Du som har eller har haft hälso- och sjukvård genom Staffanstorps kommun och drabbats av en patientskada har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan. Fyll i blankett om skadeanmälan och skicka den till adressen nedan. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

  Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:

  Kommunassurans Syd Försäkrings AB
  Göran Olsgatan 1
  211 22 Malmö

  skador@ksfab.se
  Telefon 040-611 22 00

Omsorgsförvaltningen