Hoppa till huvudinnehåll

Information till assistansamordnare

Från och med 2024-05-01 inför Staffanstorps kommun nedanstående rutin för ansökan gällande ekonomisk ersättning vid ordinarie assistents sjukfrånvaro.

Merkostnad vid personlig assistans 

Staffanstorp kommun följer de rekommendationer som framgår av SKR:s förslag 2021-12-09. Enligt 9 § 2 LSS har varje kommun skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt  51 kap SFB. 

Fullmakt 

För att någon annan än den enskilde ska få rätt att ansöka krävs det en fullmakt. Fullmakten gäller så länge det finns ett avtal mellan den enskilde och assistansamordnaren eller att den enskilde häver fullmakten. 

 • Ansökan om ersättning

  Ansökning om ersättning sker löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. 

  Det går endast att ansöka om sjuklöneersättning retroaktivt. Innan ersättning kan utbetalas så krävs det att utredning görs och beslut fattas i ärendet. För detta krävs att en del handlingar inkommer tillsammans med ansökan som styrker behovet av ansökt bistånd.  

  Du ansöker via vår blankett som du hittar här.  Där kan du också få mer information om hur du gör och vilka uppgifter som ska lämnas med ansökan. 

 • Beslutsgång

  Efter att ansökan inkommit till Staffanstorps kommun kommer den handläggas enligt 9 § 2 LSS. Detta innebär en handläggningstid på upp till 3 månader. Ärenden kommer handläggas skyndsamt i den mån det går, men inom ramen för handläggningstiden enligt LSS. 

  Först efter ett bifall har meddelats kommer Staffanstorp kommun att betala ut beviljad ersättning till bankkontot som är angivet i ansökningsblanketten. Detta innebär att faktura inte skall skickas in i samband med ansökan om sjuklönsersättning. Fakturor som ändå skickas till Staffanstorps kommun kommer bestridas med begäran om kreditfaktura. 

  Beslutsmeddelande kommer att skickas till angiven mottagare där det framgår omfattning på beviljad ersättning.  

 • Vad räknas som merkostnad ?

  Merkostnad vid personlig assistents sjukfrånvaro innebär sjuklön, semesterersättning, övriga utbildningskostnader som kommer av kollektivavtal och dylikt samt sociala avgifter. 

  Avgifter som ej ingår är särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader för vikarie. Ersättning för karensdag utgår ej eftersom den dagen inte räknas som merkostnad. 

Omsorgsförvaltningen