Hoppa till huvudinnehåll

Hjärup NO etapp 4 – Detaljplan för del av Hjärup 4.2 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup nordost, också kallat Åretruntbyn, i enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen den 9 december 2013.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av handel, verksamheter, kontor och drivmedelsstation i Hjärups nordöstra del. I den västra delen av planområdet planeras för utjämningsmagasin för att hantera dagvattnet som genereras inom planområdet. Handelsområdet och bebyggelsen ska utformas på ett omsorgsfullt sätt.

Detaljplanen vann laga kraft under hösten 2019.

Exploatören tillträdde under våren 2022 och kommer att påbörja sin byggnation samtidigt som kommunen bygger ut allmän plats.

Stadsbyggnadsförvaltningen