Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet, KHR, har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder.

Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter.

Rådet ska samla in funktionsvariations medborgares synpunkter och erfarenheter, verka för att frågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, initiera nya frågor i nämnder och kommunala verksamheter, vara remissorgan inom aktuella områden och verka för integrering och jämlikhet i samhället.

Kommunala handikapprådet är underställd omsorgsnämnden och omsorgsnämndens ordförande är ordförande. Rådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Kommunstyrelseförvaltningen, Omsorgsförvaltningen