Hoppa till huvudinnehåll

Alkohol

Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka både stadigvarande och tillfälligt tillstånd.

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap, för servering året runt eller vid enstaka tillfälle.

Den omedelbara tillsynen över restaurangernas alkoholservering med mera utövas i första hand av kommunen och polismyndigheten.

Då behövs inte serveringstillstånd

För att serveringen ska kunna ske utan tillstånd måsta alla punkter vara uppfyllda.

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, till exempel vid bröllop eller födelsedagsfest.
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Ansökan

  Det ställs olika krav beroende på serveringens inriktning och varaktighet. Utifrån det ska motsvarande ansökan fyllas i. För ansökningsblankett kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

  Så här ansöker du

  Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd görs en utredning.

  Du ansöker hos den kommun där restaurangen finns eller där serveringen ska ske. Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket. Den som söker kan också vara en förening eller en enskild firma.

  Ett serveringstillstånd kan vara stadigvarande, vara under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle. Du som har tillståndet har rätt att servera allmänheten eller ett slutet sällskap.

  Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått det och för den mark, lokal eller område som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas gäller inte tillståndet längre. Du måste då ansöka om ett nytt tillstånd.

  Efter att du har beviljats ett serveringstillstånd ska du anmäla hos kommunen när du avser att påbörja verksamheten. Anmälan ska vidare även göras om verksamheten läggs ner, avbrott, förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende liksom betydande förändringar av ägarförhållanden. Anmälan ska alltid göras i förväg eller utan dröjsmål i de fall som det förhållande som föranlett anmälningsskyldigheten inte har kunnat förutses. Läs även under “Information för dig som har serveringstillstånd”.

  Avgifter

  Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige. Information gällande taxa finns på Staffanstorps webbplats under taxor och avgifter.

  Utredningstid

  Det är viktigt att du lämnar in alla dokument som behövs. Då undviker du att utredningen drar ut på tiden.

  Enligt 5 § alkoholförordningen, SFS 2010:1636, ska en kommun fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Sökande ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

  Ansökan och vad du behöver skicka med

  Det är viktigt att du lämnar in alla dokument som tillståndsenheten behöver. Då undviker du att
  utredningen drar ut på tiden. Ansökan ska vara komplett ifylld och bilagors ska bifogas. Läs igenom och fyll i noggrant och notera att du även behöver bifoga dokument för att styrka bilagorna.

  Lämplighetsprövning

  I alkohollagen ställs många och tydliga krav på dig som söker serveringstillstånd. Du måste visa att du är lämplig att servera alkohol. Lämplig betyder bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa dina kunskaper i alkohollagen genom att göra ett godkänt resultat på ett kunskapsprov.

  Du som söker är ansvarig för att visa din lämplighet. Dels genom att lämna in alla uppgifter som tillståndsenheten begär, dels genom att alla uppgifter du lämnat in är riktiga. Tillståndsenheten gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i verksamheten. Dessa kan till exempel vara firmatecknare, delägare, ledamöter, aktieägare och betydande finansiärer (till exempel långivare).

  Lämplighetsprövningen innebär att tillståndsenheten skickar förfrågningar (remisser) till andra myndigheter. Dessa myndigheter är bland annat miljöenheten, polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket. Remissvaren från andra myndigheter kan ibland påverka möjligheten till att få serveringstillstånd. Det kan handla om tidigare skatteskulder eller begångna brott.

  Beslut

  Merparten av ärenden gällande serveringstillstånd beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Nämnden
  sammanträder mellan sex till åtta gånger per år.

 • Förklaring till några av handlingarna som ska bifogas ansökan

  Aktuellt registreringsbevis

  Detta är grunden för hela ansökan. Innan detta insänts kan prövningen ej påbörjas. Om
  registreringsbevis ännu ej erhållits kan i avvaktan på detta nyregistrering/ändringsanmälan till
  Bolagsverket bifogas. Om ändringsanmälan inlämnats måste även eventuell generalfullmakt bifogas.

  Ansökningsblankett

  Ansökningsblankett och bilagor ska vara ifyllda och undertecknade av behörig person. Glöm inte att signera samtliga sidor.

  Uppgift om ägarförhållanden

  Dessa förhållanden skall vara styrkta. Om den som ansöker är ett aktiebolag måste du skicka med en kopia av aktieboken. Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag måste du skicka med aktiebok även fördetta bolag. Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.

  Om den som ansöker är ett handelsbolag eller kommanditbolag måste du skicka med bolagsavtal. Om det inte finns något bolagsavtal måste du meddela detta skriftligt till tillståndsenheten.

  Om den som ansöker är en förening ska man bland annat utöver styrelsen även redovisa för antalet medlemmar, stadgar samt ändamålet med föreningen.

  Tidigare affärsverksamhet

  Detta redovisas genom att samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuellt övriga
  företrädare för bolaget bifogar utdrag från Bolagsverket dels ur aktiebolagsregistret, dels ur handels- och föreningsregistret.

  För samtliga företrädare för sökandebolaget (personligen) och samtliga de i utdragen förekommande aktiebolagen skall sedan intyg från kronofogdemyndigheten ifråga om eventuella restföringar bifogas. Bevis om konkursfrihet ska bifogas

  I det fall någon av företrädarna varit inblandad i konkurs skall förvaltarberättelse samt personlig
  redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas in.

  Ritning över serveringsytan

  Du ska skicka in en ritning över hur ytan där du ska servera alkohol ser ut. Ritningen ska vara i A4
  format. Ritningen ska visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden. Cirka hälften av de godkända serveringsutrymmena bör vara utrymme där man kan sitta ner vid ett bord. Om det finns till exempel drinkbar, bardisk och/eller scen ska de också vara markerade på ritningen. Du ska också beskriva hur serveringsytan kommer att avgränsas genom till exempel staket eller annan avgränsning.

  Dispositionsrätt

  Du ska kunna visa att du har rätt att använda (disponera) marken, lokalen eller området där serveringen ska ske. Bevis på detta kan till exempel vara kopia på hyreskontraktet eller en kopia på
  dispositionsrätten. Om det är allmän mark ska polisens beslut om dispositionsrätt skickas med. För mer information kontakta polisen på tel. 114 14, www.polisen.se. Om polisen har gett tillstånd för offentlig tillställning ska du lämna in detta.

  Kunskap i svensk alkohollagstiftning

  För att få serveringstillstånd krävs det att minst hälften av personerna med betydande inflytande i
  rörelsen har tillräcklig kunskap i svensk alkohollagstiftning. Du som söker tillstånd ska därför göra ett kunskapsprov hos tillståndsenheten.

  Om du redan har ett gällande serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om du måste göra ett nytt
  prov. För att få mer information om vilka kunskaper du ska ha, följ länkarna till Folkhälsomyndighetens webbplats:

 • Information för dig som har serveringstillstånd

  För er som har fått ett serveringstillstånd måste följande saker anmälas:

  • Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps
  • Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
  • Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd
  • Ändring av serveringsansvariga personer
  • Serveringslokal för cateringtillstånd
  • Ändring av nuvarande serveringstillstånd
  • Upphörande av serveringstillstånd

  För blankett kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

 • Kommunala riktlinjer för alkoholservering

  Kommunala riktlinjer för alkoholservering är tänkt som stöd för att skapa förutsebarhet och likabehandling vid bedömningar av ärenden inom alkoholområdet. Genom riktlinjerna förmedlar kommunen både vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter, och tydliggör vilken hänsyn som tas till lokala förhållanden vid serverings- eller provsmakningstillstånd. De kommunala riktlinjerna hittar du här.

 • Kunskapsprov

  Sedan 2011 ska den som söker ett nytt serveringstillstånd eller provsmakningstillstånd avlägga ett kunskapsprov. Det är de personer som har betydande inflytande i rörelsen som ska visa att de har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Den som söker tillstånd ska därför som huvudregel avlägga kunskapsprov i den kommun som handlägger ansökan.

  Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av Statens folkhälsoinstitut och kunskapsfrågorna omfattar fyra områden;

  • alkoholpolitik
  • bestämmelser om servering
  • bestämmelser om tillsyn
  • bestämmelser om mat och utrustning.

  Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor beroende på vilken typ av tillstånd ansökan avser. För godkänt resultat måste sökanden uppnå minst 75 procent rätta svar inom varje område som ingår i provet.

  Hjälpmedel är inte tillåtna. Tiden för det skriftliga provet är högst 90 minuter. Sökanden ges möjlighet till två omprov.

  Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

  Tolk som anlitas ska vara auktoriserad. Om inte godkänt resultat uppnås på provet är detta grund för att avslå ansökan om tillstånd.

  Ta med godkänd identitetshandling.

  För att göra provet kontakta din handläggare och boka in tid.

  På Folkhälsomyndighetens hemsida Öppnas i nytt fönsterkan du läsa mer om vägledning till kunskapsprovet.

 • Serveringsansvarig

  Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serverings-ansvaret på din krog/tillställning med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela kommunens alkoholhandläggare. Det gäller också om du byter serveringsansvariga.

  Den som är serveringsansvarig ska:

  • kunna överblicka hela serveringen, även uteserveringen
  • ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift
  • befinna sig på serveringsstället under hela öppettiden
  • vara minst 20 år gammal

  Tänk på att kommunen inte gör en lämplighetsprövning för att avgöra om personerna är lämpliga för uppgiften. Det är du som tillståndshavare som avgör detta.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen