Hoppa till huvudinnehåll

Tobak och liknande produkter

Om du vill sälja tobak ska du ansöka om tobaksförsäljningstillstånd. Detta gäller oavsett om du ska sälja tobak till konsument, via internet eller till butiker. Tillståndet kan gälla tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

Ansökan tobaksförsäljning

Från den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.

 • det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd
 • samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

För blankett avseende ansökan kontakta miljöenheten eller så hittar du den här.

 • Vad krävs för att få tillstånd?

  För att kommunen ska kunna godkänna ansökan krävs att du uppfyller lagens krav. Det ställs bland annat krav på ekonomisk och personlig lämplighet. Exempelvis kontrolleras:

  • skulder hos Kronofogden
  • anmärkningar hos Skatteverket
  • belastningsregistret för allvarlig brottslighet hos Polismyndigheten.
 • Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

  Det finns två typer av tobaksförsäljningstillstånd

  Den som vill sälja tobak till konsument ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Detta gäller även dig som säljer tobak via internet till konsument. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tills vidare eller för en begränsad tidsperiod.

  Grundläggande förutsättningar för att beviljas tillstånd

  Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd. Kommunens uppgift är att utreda om kraven
  uppfylls.

  För att beviljas tillstånd måste sökanden vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet. Kommunen tittar också på hur ni tidigare skött er tobaksförsäljning.

  Om någon av de personer som har betydande inflytande över sökandebolaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

  Så här söker du tobaksförsäljningstillstånd

  Ansökan kan göras med bifogad blankett

  Ansök genom att fylla i och sända in blanketten. Bifoga handlingar enligt följande. Ansökan ska skrivas under av firmatecknare.

  Handlingar som ska bifogas ansökan

  Nedan finner du en lista på de handlingar som ska bifogas ansökan.

  1. Registreringsbevis från Bolagsverket

  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader. Om du söker i enskild firma som inte är registrerad hos Bolagsverket ska du istället bifoga en utskrift av din firmas registrering hos Skatteverket.

  2. Firmatecknare och fullmakt

  Samtliga personer som har rätt att teckna firma ska framgå genom dokumentation.
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.

  3. Ägarförhållanden m.m.

  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.

  Aktiebolag:
  Om sökanden är ett aktiebolag ska ägarförhållandena visas med bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller motsvarande handling. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om ägaren är ett bolag ska ägarförhållandena styrkas på samma sätt i detta bolag. Om sökandebolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss inlämnas där det tydligt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Också ägarförhållandena i ägarbolag ska styrkas.

  Handelsbolag och kommanditbolag:
  Är sökanden ett handelsbolag eller kommanditbolag kan ägarförhållandena styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna samt deras rättigheter och skyldigheter. Saknas bolagsavtal ska ägarförhållandena styrkas på annat sätt. Om ett bolag ägs av ett annat bolag krävs aktiebok och registreringsbevis även för detta bolag.

  Övriga bolagsengagemang
  Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang.

  Skicka in Bolagsverkets bevis om uppdrag som funktionär eller annan likvärdig dokumentation. Dokumentation ska skickas in oavsett om övrigt bolagsengagemang förekommer eller inte. Aktieinnehav i andra bolag redovisas i bilaga till ansökan.

  4. Köpeavtal/hyresavtal/arrendeavtal

  Köpeavtal/hyresavtal/arrendeavtal tillsammans med eventuella bilagor ska bifogas ansökan.

  5. Redogörelse för kostnader och finansiering

  Fyll i alla delar av ansökan för att redogöra för finansieringen.

  Redovisa hur ni finansierat köpet av verksamheten, uppstartskostnader samt ytterligare investeringar. Av redogörelsen ska också framgå varifrån använt kapital kommer. För att styrka uppgifterna om finansiering ska handlingar bifogas. Detta gäller oavsett om det är banklån, privatlån eller egna medel som har använts. Exempel på sådana handlingar är låneavtal, verifikat på transaktioner, kontoutdrag m.m.

  Är det fråga om privata lån ska det framgå varifrån långivaren erhållit de medel som lånats ut, t.ex. om pengarna härrör från sparande eller lån. Personnummer för privata långivare behövs för att kommunen ska kunna göra en lämplighetsprövning. Privata långivare kan komma att behandlas som ”personer med betydande inflytande”, vilket innebär att dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att utredas. Exempel på PBI är: VD, styrelseledamot, firmatecknare, bolagsdelägare, aktieägare, långivare (ej bank) eller person med annat ekonomiskt intresse i verksamheten.

  De medel som används till köpeskillingen bör vara överförda av bank och bokförda hos sökandebolaget. Tillståndsenheten vill kunna se att utbetalning slutligen mottagits av säljaren. Bifoga därför kvittens på köpeskillingen.

  6. Egenkontrollprogram

  Ett egenkontrollprogram ska bifogas ansökan. Programmet utgör en viktig del av er ansökan – var noggrann när du fyller i dokumentet som ska vara ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram

 • Handläggning av ansökan

  Kommunen sänder ärendet på remiss till Polismyndigheten för yttrande. Om du ansöker om partihandelstillstånd skickas ärendet på remiss även till Tullverket.

  Kommunen skickar en begäran om uppgifter till Skatteverket samt hämtar uppgifter från kreditupplysningsföretaget Kreditupplysning.

  När uppgifter hämtas om fysiska personer (privatperson och enskild firma), handelsbolag eller kommandit-bolag skickas alltid en omfrågekopia till den person det gäller.

  Ni ges alltid möjlighet att bemöta sådant i utredningen som kan inverka negativt på er ansökan, exempelvis uppgifter från Skatteverket som visar att ni inte skött skattebetalningar eller att polisen bedömt någon som olämplig på grund av tidigare brottslighet.

  Beslut i ett ärende om försäljningstillstånd om tobak och liknande produkter ska fattas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till kommunen.

 • Tillsynsansvar

  Kommunen utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

  • hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på försäljningsställen
  • tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på försäljningsställen
  • marknadsförning på eller i anslutning till försäljningsställen
  • rökfria miljöer

  Kommunen och polismyndigheten utövar tillsyn över denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller:

  • tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen
  • försäljning av tobaksvaror i gränsöverskridande distanshandel
  • anmälan om försäljning av elektriska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt egenkontroll
  • åldersgräns
 • Förändringar i verksamheten

  Förändringar i verksamheten ska anmälas till kommunen. Det kan röra sig om förändringar i styrelse eller ägarförhållanden. Det kan även gälla mindre förändringar som till exempel ny postadress. Förändringar ska anmälas utan dröjsmål till kommunen.  Det är också viktigt att anmäla om man upphör med försäljningen. Rätten att sälja tobak eller elektriska cigaretter följer inte automatiskt med till den nya ägaren vid försäljning av verksamheten.

  För blankett avseende anmälan kontakta miljöenheten.

  Anvisningar till anmälan om förändringar i styrelse eller ägarförhållande

  Allmänt

  Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla detta till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om att ägarförhållandena eller styrelsen i det tillståndshavande bolaget förändras eller att bolaget fått nya firmatecknare.

  Anmälan ska göras utan dröjsmål. Anmälan ska skrivas under av firmatecknare och skickas till kommunen. Det är viktigt att du följer anvisningarna och lämnar in de uppgifter som efterfrågas.

  Lämplighetsprövning

  När du anmäler förändringar öppnar kommunen ett ärende och påbörjar en utredning. Kommunen utreder om bolaget fortsatt uppfyller lagens krav även efter förändringen. Precis som vid ansökan om tillstånd prövas personerna med betydande inflytandes lämplighet (en person med betydande inflytande anses vara t.ex. ägare, styrelseledamot, VD, firmatecknare m.m.). Dessa ska vara ekonomiskt skötsamma och får inte ha begått allvarliga brott. För att pröva lämpligheten begär kommunen uppgifter från Polismyndigheten och hämtar information från Skatteverket och tar kreditupplysning.

  Om någon av personerna med betydande inflytande är folkbokförd (eller bosatt) i annat land än Sverige ska du som anmäler förändringarna skicka in handlingar som styrker personens lämplighet. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder.

  Avgift

  Kommunen tar ut en avgift. Avgift debiteras även om förändringen leder till att bolaget inte längre bedöms uppfylla lagens krav.

  Handlingar som ska bifogas anmälan

  1. Registreringsbevis från Bolagsverket. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan kopia av ändringsanmälan till Bolagsverket bifogas under tiden.

  2. Handling som styrker behörighet att teckna firma. Handlingar som styrker behörighet att underteckna anmälningshandlingar eller att teckna firma ska bifogas om firmateckningsrätt inte framgår av registreringsbeviset. Om ombud anlitas ska fullmakt lämnas.

  3. Ägarförhållanden om förändring skett. I anmälan ska eventuellt nya ägarförhållandena redovisas.

  Gäller anmälan ett aktiebolag ska exempelvis bolagsstämmoprotokoll, aktiebok eller liknande lämnas. Av handlingen ska framgå vem eller vilka som äger aktierna i bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss redovisas där det på ett klart och tydligt sätt framgår vilka bolag som är ägare och hur stor andel de äger. Det ska också framgå vilka enskilda personer som äger koncernmoderbolaget.

  Är det fråga om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom ett bolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.

  4. Köpeavtal. Du ska lämna in en kopia av köpeavtalet för de aktier eller andelar du köpt eller förvärvat. Avtalet ska vara undertecknat av både köparen och säljaren.

  5. Redogörelse för finansiering. Till anmälan ska bifogas en redogörelse över hur köpet finansierats. Kommunen behöver veta varifrån pengarna kommer, vilket innebär att du behöver visa upp hur finansieringen av förändringen har gått till. Redogörelsen ska på ett klart och tydligt sätt visa varifrån pengarna till köp av aktier eller bolagsandelar och eventuella ytterligare investeringar kommer ifrån. För att styrka uppgifterna ska verifikationer över transaktionerna bifogas t.ex. kontoutdrag, överföringar mellan konton, lånehandlingar, skuldebrev, avtal m.m. Är det frågan om eget kapital som använts ska det redovisas var pengarna kommer ifrån. Är det frågan om privata långivare ska det framgå varifrån dessa personer erhållit utlånade medel. Personnummer avseende privata långivare ska stå angivet på lånehandling. Privata långivare kan komma att behandlas som personer med betydande inflytande varför eventuellt även dessa personers personliga och ekonomiska lämplighet kan komma att granskas.

  6. Övriga bolagsengagemang. Samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuella övriga företrädare ska även redovisa övriga bolagsengagemang. Använd bilagan till ansökan om försäljningstillstånd ifall ni ska redovisa styrelseuppdrag och innehav i andra bolag.

  Observera att ytterligare kompletteringar kan komma att begäras under handläggningens gång.

 • Var hittar jag mer information

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen