Hoppa till huvudinnehåll

Ansluta in- och utfart till kommunala gator

Här kan du ansöka om att ansluta in- och utfarter till kommunala gator som Staffanstorps kommun är väghållare för. De flesta gator i Staffanstorps kommuns tätorter är kommunala. Vid tveksamhet om det är en statlig, kommunal eller enskild väg du önskar ansluta till, är du välkommen att kontakta tekniska avdelningen på Staffanstorps kommun.

Enligt 39 § Väglagen (1971:948) krävs tillstånd från väghållarmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller tomt till allmänna gator.

Ansökan om ny, ändrad eller flyttad utfart mot kommunal gata görs till Staffanstorps kommuns tekniska avdelning via e-post.

Till ansökan ska det bifogas:

  • en skiss eller bild där placering av och dimensioner för utfarten tydligt framgår

Innan ansökan beviljas kan Staffanstorps kommun komma att begära en mer detaljerad ritning för utfartens placering och utformning.

Innan du ansöker om ny eller ändrad utfart är det en bra idé att titta så att  detaljplanen möjliggör den önskade ändringen. I detaljplan kan det föreskrivas utfartsförbud eller en användning som inte medger placering på den önskade utfarten.

Ansökan om ny eller ändrad utfart mot statliga vägar gör du på Trafikverkets webbplats Ansökan om anslutning till allmän väg.

Kommunens bedömning

Det görs alltid en individuell bedömning vid varje ansökan, men följande punkter utgår Staffanstorps kommun från i sin bedömning:

  • Föreskriven markanvändning i detaljplanen möjliggör utfarten.
  • Detaljplanen föreskriver inget utfartsförbud.
  • Murar, plank, häckar med mera får vara högst 80 centimeter höga intill utfarten för att upprätthålla god sikt.
  • Avstånd till övergångställe och eller passager får inte understiga tio (10) meter.
  • Backning över gång- och cykelbanor tillåts endast i särskilda fall.
  • Backning ut på huvudgata tillåts inte.
  • I närheten av skolor ställd högre krav på trafiksäkerhet.

Även ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, närhet till förskola med mera påverkar bedömningen. Staffanstorps kommun behöver därför ställa ytterligare krav på utfarten.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen