Hoppa till huvudinnehåll

Trafikregler och säkerhet

Staffanstorps kommun arbetar hela tiden med trafiksäkerhet på de allmänna ytorna, det vill säga gator, parker och torg.

På privat mark ansvarar fastighetsägare själv över att de lagar och regler som finns faktiskt följs. Som fastighetsägare kan du på olika sätt bidra till trafiksäkerheten där du bor.

Genom bland annat hålla nere vegetation i korsningar och ut över sin fastighetsgräns. Många problem kan uppstå om man inte håller sin växtlighet inom lagens gränser, så som skymd sikt, belysning och skyltar skyms, gående och cyklister får grenar på sig eller tvingas ut bland bilarna.

Trafikregler

Det går inte att reglera eller bygga bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I Trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns de flesta trafikregler nedskrivna. Dessa regler innebär bland annat att en trafikant ska anpassa sig efter omständigheterna på platsen och visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Staffanstorps kommun fattar beslut om lokala trafikföreskrifter. Dessa reglerar bland annat hastighet och parkering i tätorter och vägar/gator där kommunen är väghållare utanför tättbebyggt område.

Du kan söka efter de lokala föreskrifterna på Transportstyrelsens hemsida.

Trafikförordningen (SFS 1998:1276) (länk till riksdagen.se)

Trafiksäkerhet

I foldern Råd för trafiksäkerhet kan du läsa mer om vad lagen säger om olika bredder och höjder på din växtlighet. I slutändan handlar det egentligen bara om att klippa sina träd och buskar med jämna mellan för att öka trafiksäkerheten och minska olycksrisken för dig, dina grannar och andra som rör sig kring din fastighet.

Stadsbyggnadsförvaltningen