Hoppa till huvudinnehåll

Grävningsbestämmelser

För arbeten på allmän platsmark krävs tillstånd av Staffanstorps kommun. För en smidig hantering och för att kunna säkerställa kvaliteten på utförande och återställning vid grävarbeten har kommunen antagit dessa grävningsbestämmelser. Dessa bestämmelser reglerar grävningsarbeten på allmän plats och ska alltid följas, om inte annat avtalats.

  • Grävtillstånd ska sökas och bekostas av ledningsägaren/byggherren. I det fall ansökan görs av annan part än ledningsägaren ska det i ansökan tydligt framgå vem som är ledningsägare och att ansökan sker med ledningsägarens godkännande.
  • Återställningsarbeten efter utförd grävning ska bekostas och utföras fullt färdiga av ledningsägaren om inget annat överenskommes. Samtliga återställningsarbeten ska godkännas av Staffanstorps kommun.
  • Ledningsägaren svarar för att arbetet utförs under betryggande omständigheter och att gällande föreskrifter och lagar efterföljs. Ledningsägaren är ytterst ansvarig för arbetet och det arbetsmiljöansvar som är kopplat till arbetena fram tills att arbetena godkänts av Staffanstorps kommun.
  • Utöver grävtillstånd kan i vissa fall andra tillstånd behövas, såsom exempelvis vid grävning inom områden med strandskydd, fornminnen och inom naturreservat.

Så ansöker du

Schaktnings- och ledningsarbeten får ske först efter det att Staffanstorps kommun lämnat tillstånd. Ansökan om grävtillstånd ska göras senast tre (3) veckor (15 arbetsdagar) innan arbetet ska påbörjas.

Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

För att få tillgång till vår e-tjänst behöver du ett användarnamn och lösenord. Kontakta oss på tekniska enheten och uppge dina kontaktuppgifter.

Du får inte påbörja grävningen innan ansökan har blivit godkänd.

Detta ska du bifoga ansökan

Tillsammans med ansökan ska:

  • ritning/karta bifogas
  • eller ska yta som berörs anges enligt instruktioner i vår e-tjänst.

Ritningen ska vara tydlig och skalenlig samt utvisa plan- och höjdläget på föreslagen anläggning, fastighetsgränser, samt befintliga förhållande.

Vid akuta driftfel som kräver omedelbara åtgärder ska efteranmälan av akut grävning göras senast första vardagen efter påbörjat arbete.

Ansökan via Polisen kan krävas

Tas allmän platsmark i anspråk för upplag, bodar med mera ska detta enligt gällande bestämmelser ske genom ansökan till Polismyndigheten. Hur du går till väga med en ansökan hittar du på Polismyndighetens webbplats.

Mer information

Mer information om kommunens grävningsbestämmelser med allt från bland annat tekniska krav på utförande, trafikreglering och slutbesiktning finns att läsa i bilagan Grävningsbestämmelser Allmän platsmark.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen