Hoppa till huvudinnehåll

Slam

Enligt Staffanstorp kommuns föreskrifter om avfallshantering ska hämtning av slam utföras av Tekniska enheten eller av entreprenör som anlitats av tekniska nämnden och ske minst en gång per år. Hämtning kan även ske oftare om ett större behov föreligger.

Det är viktigt att avloppsanläggningen är tillgänglig för tömning. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggningen får inte överstiga 25 meter. Om avståndet överstiger 25 meter tas en extra avgift ut. Anläggningens botten får inte heller ligga lägre än fem meter under fordonets uppställningsplats.

Förlängt tömningsintervall eller total befrielse från tömning av slamavskiljare och sluten tank på jordbruksfastigheter eller fastighet i anslutning till jordbruksfastighet kan efter ansökan medges av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta kan medges i de fall där fastighetsinnehavaren kan uppvisa att slammet kan omhändertas på fastigheten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår samt att tillräcklig spridningsareal finns.

Av miljöenheten kan du få svar på frågor om hur enskilda avloppsanläggningar ska utformas.

Slamtjänster

Det är Puls AB som tömmer slamtjänster som enskilda avlopp och fettavskiljare i kommunen.

Du når dem på telefonnummer 046-70 99 00

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen